Initiating mediation

Ако нисте задовољни одговором финансијске институције на приговор, или вам тај одговор није достављен, имате право да Народној банци Србије – Сектору за заштиту корисника финансијских услуга поднесете писмену притужбу на рад те финансијске институције или предлог за посредовање.

Напомињемо да притужбу, односно предлог за посредовање можете поднети Народној банци Србије само ако сте претходно поднели писмени приговор финансијској институцији и:

 • ако нисте задовољни њеним одговором на приговор или
 • вам тај одговор није достављен у року од 15 дана од дана пријема приговора (у изузетним околностима, када банка из разлога који не зависе од њене воље не може да достави одговор у року од 15 дана постоји могућност продужења овог рока за додатних 15 дана уз обавезу банке да достави обавештење кориснику).

Уз предлог за посредовање, потребно је да Народној банци Србије доставите приговор који сте поднели финансијској институцији, њен одговор (ако га је доставила), и документацију релевантну за предметни спорни однос.

Поступак посредовања је добровољан (потребна је сагласност обе стране), поверљив и хитан.

Стране у спору могу одлучити да се поступак посредовања спроведе пред Народном банком Србије или другим органом или лицем овлашћеним за посредовање.

Поступак посредовања пред Народном банком Србије спроводи се без накнаде, с тим што евентуалне трошкове који могу настати у том поступку (трошкови путовања, смештаја, неплаћено одсуство с посла итд.) сносе саме стране.

Поступак посредовања пред Народном банком Србије спроводе запослени у Народној банци Србије – посредници, који су за посреднике именовани одлуком овлашћеног органа у Републици Србији, односно који имају лиценцу посредника и налазе се на списку посредника.

Поступак посредовања може бити окончан споразумом страна, обуставом или одустанком.

Aко је ово посредовање окончано обуставом или одустанком, корисник може поднети притужбу на рад конкретне финансијске институције.

 

Подношење предлога за посредовање 

Предлог за посредовање можете поднети тако што ћете попунити формулар и послати:

 • на електронски на адресу: zastita.korisnika@nbs.rs
 • Или поштом на адресу:
  НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
  Сектор за заштиту корисника финансијских услуга
  Немањина 17, 11000 Београд
 • или Поштански фах 712, 11000 Београд.

Формулар можете преузети кликом на десни тастер миша над изабраним линком и избором опције Save Target As (Internet Explorer) или  Save Link As (Mozilla Firefox ili Google Chrome).