Kontakti Sektora prinudne naplate

Preko Kol centra 034/307-890 (radnim danom od 8.00 do 15.00 časova) stranke mogu dobiti podatke o iznosu i osnovu blokade nastale u toku dana i informacije u vezi sa izdavanjem potvrda, odnosno postupkom apliciranja za iste.

Ostali podaci u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate rešenja i naloga (da li je rešenje primljeno, ko je poverilac po rešenju, zbog čega se rešenje ne izvršava, da li je rešenje u celosti izvršeno...) daju se isključivo na pismeni zahtev stranke na imejl adresu: odsekzaprijem@nbs.rs.

Za odgovore na pitanja vezano za sprovođenje prinudne naplate u delu razmene elektronskih poruka sa bankama (da li je banka dostavila stanje sredstava, izvršila i potvrdila izvršenje naloga prinudne naplate sa računa dužnika, da li je i kada poslata bankama deblokada računa dužnika...) nadležno je ODELjENjE ZA NADZOR I OPERATIVNE POSLOVE u Beogradu, telefoni: 011/333-8370, 333-7690 i 333-8372.

Zahteve za brisanje, korekciju dana blokade stranke podnose Narodnoj banci Srbije, Sektoru za prinudnu naplatu, Beograd, Kralja Petra 12, odnosno putem elektronske pošte na adresu prinudna.naplata@nbs.rs isključivo u skladu sa tačkom 11 a Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta kojom je propisano brisanje dana blokade. Uz zahtev se dostavlja kopija izvoda o stanju sredstava na računima overena od strane banke.

Zaključak/rešenje sa nalogom NBS o brisanju dana blokade se dostavlja na imejl adresu prinudna.naplata@nbs.rs.

Odeljenje za prijem, kontrolu i unos osnova i naloga - Kragujevac
Adresa: Kragujevac, Branka Radičevića 16a
Direktor Odeljenja: Danijela Petković
Tel.: 034 307 801
Faks: 034 307 847
Imejl: odsekzaprijem@nbs.rs
Pošt. fah: 195
Odsek za kontrolu i unos osnova i naloga
Adresa: Kragujevac, Branka Radičevića 16a
v.d. Šef Odseka: Bojana Krsmanović
Tel.: 034 307 802
Tel.: 034 307 804
Tel.: 034 307 806
Faks: 034 307 846
Pošt. fah:160 i 200
Odsek za prijem, evidenciju i arhiviranje rešenja i zahteva
Adresa: Kragujevac, Branka Radičevića 16a
Šef Odseka: Aleksandar Raičević
Tel.: 034 307 827
Faks:034 307 848
Imejl: zahtevzapotvrde@nbs.rs
Imejl: reklamacije@nbs.rs
Imejl: povlacenje3.red@nbs.rs
Ukoliko ste zadovoljni ili nezadovoljni radom Odeljenja za prijem, kontrolu i unos osnova i naloga Kragujevac,
obratite se
 Prinudnoj naplati:
Adresa: Beograd, Kralja Petra 12
Generalni direktor: Ranko Aleksić

Tel.: 011 333 8365
Tel.: 011 333 8366
Imejl: prinudna.naplata@nbs.rs
Odeljenje za nadzor i operativne poslove
Adresa: Beograd, Kralja Petra 12
Direktor Odeljenja: Zdravko Kolundžić
Tel.: 011 333 8373
Imejl: prinudna.naplata@nbs.rs