Kamatne stope

Kamatna stopa na godišnjem nivou
Eskontna stopa – 100% referentne kamatne stope 6,50%
Kamatna stopa na obaveznu rezervu 0,75%
Napomena: Na kredit za likvidnost korišćen i vraćen istog radnog dana (intraday kredit) ne plaća se kamata.

 

Kamatne stope na novčanom tržištu
Referentna kamatna stopa 6,50%
Kamatna stopa na depozitne olakšice 5,25% (refer. stopa -1,25 p.p.)
Kamatna stopa na kreditne olakšice (kredit za likvidnost- O/N - overnight pozajmice) 7,75% (refer. stopa +1,25 p.p.)

Kamatne stope Narodne banke Srbije u sprovođenju operacija na novčanom tržištu 

U skladu sa odredbama Zakona o Narodnoj banci Srbije, Izvršni odbor Narodne banke Srbije utvrđuje visinu referentne kamatne stope i osnovnih kamatnih stopa po kojima Narodna banka Srbije naplaćuje od banaka i plaća bankama kamatu po osnovu transakcija na novčanom tržištu.

Referentna kamatna stopa u postupku sprovođenja monetarne politike ima ulogu signalizirajuće kamatne stope, kao i ulogu polazne kamatne stope, pošto se visina osnovnih kamatnih stopa na novčanom tržištu, odnosno koridor kamatnih stopa, utvrđuje prema visini te kamatne stope. Referentna kamatna stopa je najviša, odnosno najniža kamatna stopa koju Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja repo transakcija prodaje, odnosno kupovine hartija od vrednosti. Visina referentne kamatne stope utvrđena je Odluka o visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije.

Prema visini referentne kamatne stope utvrđuje se koridor kamatnih stopa, odnosno najviša i najniža kamatna stopa Narodne banke Srbije u sprovođenju operacija na novčanom tržištu. Kamatna stopa na kreditne olakšice (prekonoćni kredit za održavanje dnevne likvidnosti) najviša je kamatna stopa, a kamatna stopa na depozitne olakšice (prekonoćna deponovana sredstva banka kod NBS) najniža kamatna stopa Narodne banka Srbije u pomenutim transakcijama.

Ostale kamatne stope Narodne banke Srbije

Odlukom o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike (IO NBS br. 56 od 8. avgusta 2019. godine, IO NBS br. 65 od 7. novembra 2019. godine, IO NBS br. 53 od 11. marta 2020. godine, IO NBS br. 76 od 9. aprila 2020. godine, IO NBS br. 88 od 11. juna 2020. godine, IO NBS br. 101 od 20. jula 2020. godine, IO NBS br. 115 od 10. decembra 2020. godine, IO NBS br. 1 od 14. januara 2021. godine, IO NBS br. 10 od 7. aprila 2022. godine, IO NBS br. 52 od 12. maja 2022. godine, IO NBS br. 68 od 9. juna 2022. godine, IO NBS br. 7 od 9. marta 2023. godine i IO NBS br. 75 od 7. septembra 2023. godine) utvrđena je visina kamatnih stopa na kreditne i na depozitne olakšice, kao i visina ostalih aktivnih i pasivnih kamatnih stopa Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije naplaćuje od banaka kamatu, i to:

  1. na iznos prekonoćnog kredita za održavanje dnevne likvidnosti, na osnovu zaloga hartija od vrednosti ( kredit za likvidnost) - po kamatnoj stopi u visini referentne kamatne stope uvećane za 1,25 procentnih poena;
  2. na iznos kredita i drugih plasmana koji nisu vraćeni u ugovorenom ili propisanom roku, odnosno koji se koriste protivno propisima – po kamatnim stopama utvrđenim zakonom kojim se uređuje zatezna kamata;
  3. na iznos razlike između obračunatog iznosa i ostvarenog prosečnog dnevnog stanja izdvojene dinarske obavezne rezerve banke u obračunskom periodu od 18. u mesecu do 17. u narednom mesecu (u daljem tekstu: obračunski period) i na iznos razlike između propisanog i obračunatog iznosa dinarske obavezne rezerve banke u obračunskom periodu – po kamatnoj stopi u visini referentne kamatne stope uvećane za 5 procentnih poena; ;
  4. na iznos razlike između obračunatog iznosa i ostvarenog prosečnog dnevnog stanja izdvojene devizne obavezne rezerve banke u obračunskom periodu i na iznos razlike između propisanog i obračunatog iznosa devizne obavezne rezerve banke u obračunskom periodu – po kamatnoj stopi u visini tromesečnog EURIBOR-a koji važi na dan obračuna kamate, uvećanog za 5 procentnih poena.

Narodna banka Srbije bankama plaća kamatu, i to:

  1. na iznos ostvarenog prosečnog dnevnog stanja izdvojene dinarske obavezne rezerve u obračunskom periodu koji ne prelazi iznos obračunate dinarske obavezne rezerve – po kamatnoj stopi u visini 0,75% na godišnjem nivou;
    Izuzetno, radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije bolesti COVID-19, Narodna banka Srbije na deo ovih sredstava, ukoliko su ispunjeni propisani uslovi – plaća kamatu po kamatnoj stopi u visini 1,25 % na godišnjem nivou (0,75%+0,50 procentnih poena).
  2. na iznos viškova likvidnih sredstava koje je banka deponovala kod Narodne banke Srbije (depozitne olakšice) – po kamatnoj stopi u visini referentne kamatne stope umanjene za 1,25 procentnih poena.