Каматне стопе

Каматна стопа на годишњем нивоу
Есконтна стопа – 100% референтне каматне стопе 6,00%
Каматна стопа на обавезну резерву 0,75%
Напомена: На кредит за ликвидност коришћен и враћен истог радног дана (intraday кредит) не плаћа се камата.

 

Каматне стопе на новчаном тржишту
Референтна каматна стопа 6,00%
Каматна стопа на депозитне олакшице 4,75% (рефер. стопа -1,25 п.п.)
Каматна стопа на кредитне олакшице (кредит за ликвидност- O/N - overnight позајмице) 7,25% (рефер. стопа +1,25 п.п.)

Каматне стопе Народне банке Србије у спровођењу операција на новчаном тржишту 

У складу са одредбама Закона о Народној банци Србије, Извршни одбор Народне банке Србије утврђује висину референтне каматне стопе и основних каматних стопа по којима Народна банка Србије наплаћује од банака и плаћа банкама камату по основу трансакција на новчаном тржишту.

Референтна каматна стопа у поступку спровођења монетарне политике има улогу сигнализирајуће каматне стопе, као и улогу полазне каматне стопе, пошто се висина основних каматних стопа на новчаном тржишту, односно коридор каматних стопа, утврђује према висини те каматне стопе. Референтна каматна стопа је највиша, односно најнижа каматна стопа коју Народна банка Србије примењује у поступку спровођења репо трансакција продаје, односно куповине хартија од вредности. Висина референтне каматне стопе утврђена је Одлука о висини референтне каматне стопе Народне банке Србије.

Према висини референтне каматне стопе утврђује се коридор каматних стопа, односно највиша и најнижа каматна стопа Народне банке Србије у спровођењу операција на новчаном тржишту. Каматна стопа на кредитне олакшице (преконоћни кредит за одржавање дневне ликвидности) највиша је каматна стопа, а каматна стопа на депозитне олакшице (преконоћна депонована средства банка код НБС) најнижа каматна стопа Народне банка Србије у поменутим трансакцијама.

Остале каматне стопе Народне банке Србије

Одлуком о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике (ИО НБС бр. 56 од 8. августа 2019. године, ИО НБС бр. 65 од 7. новембра 2019. године, ИО НБС бр. 53 од 11. марта 2020. године, ИО НБС бр. 76 од 9. априла 2020. године, ИО НБС бр. 88 од 11. јуна 2020. године, ИО НБС бр. 101 од 20. јула 2020. године, ИО НБС бр. 115 од 10. децембра 2020. године, ИО НБС бр. 1 од 14. јануара 2021. године, ИО НБС бр. 10 од 7. априла 2022. године, ИО НБС бр. 52 од 12. маја 2022. године, ИО НБС бр. 68 од 9. јуна 2022. године, ИО НБС бр. 7 од 9. марта 2023. године и ИО НБС бр. 75 од 7. септембра 2023. године) утврђена је висина каматних стопа на кредитне и на депозитне олакшице, као и висина осталих активних и пасивних каматних стопа Народне банке Србије.

Народна банка Србије наплаћује од банака камату, и то:

  1. на износ преконоћног кредита за одржавање дневне ликвидности, на основу залога хартија од вредности ( кредит за ликвидност) - по каматној стопи у висини референтне каматне стопе увећане за 1,25 процентних поена;
  2. на износ кредита и других пласмана који нису враћени у уговореном или прописаном року, односно који се користе противно прописима – по каматним стопама утврђеним законом којим се уређује затезна камата;
  3. на износ разлике између обрачунатог износа и оствареног просечног дневног стања издвојене динарске обавезне резерве банке у обрачунском периоду од 18. у месецу до 17. у наредном месецу (у даљем тексту: обрачунски период) и на износ разлике између прописаног и обрачунатог износа динарске обавезне резерве банке у обрачунском периоду – по каматној стопи у висини референтне каматне стопе увећане за 5 процентних поена; ;
  4. на износ разлике између обрачунатог износа и оствареног просечног дневног стања издвојене девизне обавезне резерве банке у обрачунском периоду и на износ разлике између прописаног и обрачунатог износа девизне обавезне резерве банке у обрачунском периоду – по каматној стопи у висини тромесечног EURIBOR-а који важи на дан обрачуна камате, увећаног за 5 процентних поена.

Народна банка Србије банкама плаћа камату, и то:

  1. на износ оствареног просечног дневног стања издвојене динарске обавезне резерве у обрачунском периоду који не прелази износ обрачунате динарске обавезне резерве – по каматној стопи у висини 0,75% на годишњем нивоу;
    Изузетно, ради ублажавања економских последица насталих услед пандемије болести COVID-19, Народна банка Србије на део ових средстава, уколико су испуњени прописани услови – плаћа камату по каматној стопи у висини 1,25 % на годишњем нивоу (0,75%+0,50 процентних поена).
  2. на износ вишкова ликвидних средстава које је банка депоновала код Народне банке Србије (депозитне олакшице) – по каматној стопи у висини референтне каматне стопе умањене за 1,25 процентних поена.