Londonski i Pariski klub

LONDONSKI KLUB

Posle višegodišnjih pregovora sa stranim komercijalnim bankama (2002–2004), potpisan je 7. jula 2004. godine okvirni sporazum sa poveriocima Londonskog kluba – „Memorandum o razumevanju o restrukturiranju duga po NFA i TDFA između Republike Srbije i Međunarodnog koordinacionog komiteta“, koji predviđa otpis od oko 62% duga i otplatu u periodu od 20 godina sa 5 godina počeka. Memorandum je ratifikovan 24. jula iste godine.

U skladu s odredbama okvirnog sporazuma, početkom aprila 2005, posle potpisivanja pratećih pravnih dokumenata, izvršena je zamena duga Republike Srbije za obveznice u iznosu od oko 1.020 miliona SAD dolara i kotacija na Luksemburškoj berzi.

Nakon okončanja pravno-tehničkih aktivnosti u vezi sa zamenom duga Republike Srbije za preostalog kreditora Londonskog kluba poverilaca, krajem septembra 2005. realizovana je dodatna emisija obveznica u iznosu od oko 57 miliona SAD dolara pod istim uslovima kao prvobitno emitovane.

Obveznice su emitovane u skladu sa Zakonom o restrukturiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije, kojim je predviđena ukupna emisija obveznica Republike Srbije u iznosu do 1.080 miliona SAD dolara.

Potpisivanjem sporazuma sa poveriocima Londonskog kluba, Republika Srbija prvi put je postigla dogovor o otpisu duga sa ovom kategorijom poverilaca i dobila kreditni rejting za obveznice S&P i Fitch.

Republika Srbija je preko Narodne banke Srbije, kao agenta države, redovno po ovim obveznicama servisirala dug dva puta godišnje, kamatu počev od 1. maja 2005, a glavnicu od maja 2010. godine.

Zbog potrebe fiskalne konsolidacije u srednjoročnom periodu i uštede na kamatama, Republika Srbija donela je odluku da se prevremenim otplatama izmiri dug prema Londonskom klubu poverilaca. Prevremene otplate realizovane su u skladu sa Zaključcima Vlade Republike Srbije: 30. aprila 2013 - prevremena otplata od 400 miliona SAD dolara, 31. oktobra 2016 - prevremena otplata od 100 miliona SAD dolara i 30. aprila 2018 - prevremena otplata od 159 miliona SAD dolara.

Realizacijom navedenih plaćanja Republika Srbija u potpunosti je izmirila obaveze prema Londonskom klubu poverilaca zaključno sa 30. aprilom 2018. godine.

PARISKI KLUB

Usaglašeni zapisnik o konsolidaciji duga SR Jugoslavije prema poveriocima Pariskog kluba potpisan je u Parizu u decembru 2001. godine. Na osnovu tog dokumenta, pristupilo se bilateralnim pregovorima sa državama članicama Pariskog kluba pojedinačno, što je rezultiralo potpisivanjem sporazuma sa 17 zemalja (Danskom, Švedskom, Španijom, Holandijom, Austrijom, Nemačkom, Kanadom, Norveškom, Belgijom, Francuskom, Velikom Britanijom, Švajcarskom, SAD, Ruskom Federacijom, Finskom, Japanom i Italijom).

Narodna banka Srbije, u saradnji sa poslovnim bankama, obavila je kompleksan postupak usaglašavanja duga koji je prethodio potpisivanju bilateralnih sporazuma.

Prva faza otpisa duga u visini od 51% realizovana je 2002. godine nakon zaključenja trogodišnjeg Aranžmana za produženo finansiranje sa Međunarodnim monetarnim fondom. Uslov za realizaciju druge faze otpisa duga ispunjen je u februaru 2006. godine, kada je, nakon pozitivne ocene Međunarodnog monetarnog fonda o uspešnom završetku trogodišnjeg Aranžmana, Sekretarijat Pariskog kluba odobrio dodatno smanjenje duga od 15% prema ovoj kategoriji poverilaca, sa primenom od 6. februara 2006.

Nakon prestanka postojanja državne zajednice Srbija i Crna Gora u junu 2006. godine, pristupilo se izmeni bilateralnih sporazuma kako bi Republika Srbija i Crna Gora pojedinačno regulisale obaveze prema poveriocima Pariskog kluba.