Лондонски и Париски клуб

ЛОНДОНСКИ КЛУБ

После вишегодишњих преговора са страним комерцијалним банкама (2002–2004), потписан је 7. јула 2004. године оквирни споразум са повериоцима Лондонског клуба – „Меморандум о разумевању о реструктурирању дуга по NFA и TDFA између Републике Србије и Међународног координационог комитета“, који предвиђа отпис од око 62% дуга и отплату у периоду од 20 година са 5 година почека. Меморандум је ратификован 24. јула исте године.

У складу с одредбама оквирног споразума, почетком априла 2005, после потписивања пратећих правних докумената, извршена је замена дуга Републике Србије за обвезнице у износу од око 1.020 милиона САД долара и котација на Луксембуршкој берзи.

Након окончања правно-техничких активности у вези са заменом дуга Републике Србије за преосталог кредитора Лондонског клуба поверилаца, крајем септембра 2005. реализована је додатна емисија обвезница у износу од око 57 милиона САД долара под истим условима као првобитно емитоване.

Обвезнице су емитоване у складу са Законом о реструктурирању дуга по NFA и TDFA издавањем обвезница Републике Србије, којим је предвиђена укупна емисија обвезница Републике Србије у износу до 1.080 милиона САД долара.

Потписивањем споразума са повериоцима Лондонског клуба, Република Србија први пут је постигла договор о отпису дуга са овом категоријом поверилаца и добила кредитни рејтинг за обвезнице S&P и Fitch.

Република Србија је преко Народне банке Србије, као агента државе, редовно по овим обвезницама сервисирала дуг два пута годишње, камату почев од 1. маја 2005, а главницу од маја 2010. године.

Због потребе фискалне консолидације у средњорочном периоду и уштеде на каматама, Република Србија донела је одлуку да се превременим отплатама измири дуг према Лондонском клубу поверилаца. Превремене отплате реализоване су у складу са Закључцима Владе Републике Србије: 30. априла 2013 - превремена отплата од 400 милиона САД долара, 31. октобра 2016 - превремена отплата од 100 милиона САД долара и 30. априла 2018 - превремена отплата од 159 милиона САД долара.

Реализацијом наведених плаћања Република Србија у потпуности је измирила обавезе према Лондонском клубу поверилаца закључно са 30. априлом 2018. године.

ПАРИСКИ КЛУБ

Усаглашени записник о консолидацији дуга СР Југославије према повериоцима Париског клуба потписан је у Паризу у децембру 2001. године. На основу тог документа, приступило се билатералним преговорима са државама чланицама Париског клуба појединачно, што је резултирало потписивањем споразума са 17 земаља (Данском, Шведском, Шпанијом, Холандијом, Аустријом, Немачком, Канадом, Норвешком, Белгијом, Француском, Великом Британијом, Швајцарском, САД, Руском Федерацијом, Финском, Јапаном и Италијом).

Народна банка Србије, у сарадњи са пословним банкама, обавила је комплексан поступак усаглашавања дуга који је претходио потписивању билатералних споразума.

Прва фаза отписа дуга у висини од 51% реализована је 2002. године након закључења трогодишњег Аранжмана за продужено финансирање са Међународним монетарним фондом. Услов за реализацију друге фазе отписа дуга испуњен је у фебруару 2006. године, када је, након позитивне оцене Међународног монетарног фонда о успешном завршетку трогодишњег Аранжмана, Секретаријат Париског клуба одобрио додатно смањење дуга од 15% према овој категорији поверилаца, са применом од 6. фебруара 2006.

Након престанка постојања државне заједнице Србија и Црна Гора у јуну 2006. године, приступило се измени билатералних споразума како би Република Србија и Црна Гора појединачно регулисале обавезе према повериоцима Париског клуба.