Kontraciklični zaštitni sloj kapitala

Kontraciklični zaštitni sloj kapitala (Countercyclical Capital Buffer – CCuB) uvodi se radi ublažavanja finansijske procikličnosti. Primenom ovog instrumenta stvara se dodatni sloj osnovnog akcijskog kapitala tokom perioda izraženog kreditnog rasta, čime se povećava otpornost bankarskog sektora i smanjuje mogućnost nastanka finansijske krize. Stopa CCuB-a za određenu državu iznosi između 0% i 2,5%, pri čemu se podešava za po 0,25 p.p. ili za sadržaoce 0,25 p.p.  U izuzetnim okolnostima stopa CCuB-a može biti i viša. Stope ovog zaštitnog sloja određuju se na tromesečnom nivou, na osnovu referentnog pokazatelja - odstupanja učešća kredita u BDP-u od svog dugoročnog trenda, kao i ostalih pokazatelja relevantnih za praćenje ciklične dimenzije sistemskog rizika.

Istorijski pregled  utvrđenih stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju

Odluka Učešće ukupnih kredita u BDP-u** Odstupanje učešća kredita u BDP-u od dugoročnog trenda Referentni pokazatelj* Utvrđena stopa Početak primene
07. 03. 2024.
Obrazloženje
87,0% -0,2 p.p. 0,0% 0,0% 31. 03. 2024.
07. 12. 2023.
Obrazloženje
86,9% 0,2 p.p. 0,0% 0,0% 31. 12. 2023.
07. 09. 2023.
Obrazloženje
86,7% 0,6 p.p. 0,0% 0,0% 30. 09. 2023.
08. 06. 2023.
Obrazloženje
85,3% -0,1 p.p. 0,0% 0,0% 30. 06. 2023.
09. 03. 2023.
Obrazloženje
86,0% 1,1 p.p. 0,0% 0,0% 31. 03. 2023.
08. 12. 2022.
Obrazloženje
85,6% 1,5 p.p. 0,0% 0% 31. 12. 2022.
08. 09. 2022.
Obrazloženje
83,5% -0,002 p.p. 0,0% 0% 30. 09. 2022.
09. 06. 2022.
Obrazloženje
82,3% -0,6 p.p. 0,0% 0% 30. 06. 2022.
10. 03. 2022.
Obrazloženje
80,7% -1,6 p.p. 0,0% 0% 31. 03. 2022.
09. 12. 2021.
Obrazloženje
80,3% -1,5 p.p. 0,0% 0% 31. 12. 2021.
09. 09. 2021.
Obrazloženje
79,4% -1,9 p.p. 0,0% 0% 30. 09. 2021.
10. 06. 2021.
Obrazloženje
80,5% -0,3 p.p. 0,0% 0% 30. 06. 2021.
11. 03. 2021.
Obrazloženje
80,2% 0,0 p.p. 0% 0% 31. 03. 2021.
10. 12. 2020.
Obrazloženje
84,1% 0,0 p.p. 0% 0% 31. 12. 2020.
10. 09. 2020.
Obrazloženje
82,8% -0,7 p.p. 0% 0% 30. 09. 2020.
11. 06. 2020.
Obrazloženje
78,7% -4,2 p.p. 0% 0% 30. 06. 2020.
12. 03. 2020.
Obrazloženje
77,4% -5,1p.p. 0% 0% 31. 03. 2020.
12. 12. 2019.
Obrazloženje
76,0%  -6,3 p.p. 0% 0% 31. 12. 2019.
12. 9. 2019.
Obrazloženje
75,3% -6,7 p.p. 0% 0% 30. 9. 2019.
6. 6. 2019.
Obrazloženje 
75,3%  -8,4 p.p. 0% 0% 30. 6. 2019.
7. 3. 2019.
Obrazloženje 
72,1% -9,4 p.p. 0% 0% 31. 3. 2019.
6. 12. 2018.
Obrazloženje 
75,3% -12,9 p.p.  0% 0% 31. 12. 2018.
6. 9. 2018.
Obrazloženje
75,7% -12,4 p.p. 0% 0% 30. 9. 2018.
14. 6. 2018.
Obrazloženje
75,1% -13,1 p.p. 0% 0% 30. 6. 2018.
14. 3. 2018.
Obrazloženje
74,9% –13,3 p.p. 0% 0% 31. 3. 2018.
7. 12. 2017.
Obrazloženje
76,3% –14,0 p.p. 0% 0% 31. 12. 2017.
7. 9. 2017.
Obrazloženje
75,5% –14,7 p.p. 0% 0% 30. 9. 2017.
8. 6. 2017.
Odluka
Obrazloženje
74,7% –15,6 p.p. 0% 0% 30. 6. 2017.

* Počev od marta 2018. godine, osnovu za obračun referentnog pokazatelja za utvrđivanje stope CCuB-a predstavlja učešće kredita nedržavnom sektoru u BDP-u, dok je u prethodnom periodu, osnovu za obračun predstavljalo učešće plasmana nedržavnom sektoru u BDP-u, koji su pored kredita obuhvatali i date depozite, investicije, hartije od vrednosti i ostala finansijska sredstva, potraživanja za kamatu, naknadu i proviziju i ostale plasmane.

** Republički zavod za statistiku je krajem 2018. godine izvršio reviziju podataka o BDP-u za 2015. i 2016. godinu i prve objavljene procene (kao zbir četiri tromesečja) za 2017. godinu. U sledećoj etapi, revizija serije unazad do 2005. izvršena je do kraja 2018. godine, a podaci pre 2005. godine (počev od 1995) biće revidirani, tj. cela serija kompletirana, tokom 2019. godine – kao i u zemljama članicama EU. Dodatno, Republički zavod za statistiku, od kraja 2020. godine, za potrebe obračuna deflatora realnog BDP-a za referentnu godinu koristi 2015. godinu

Uporedni pregled primenjenih stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala po zemljama može se videti na sajtu ESRB-a.