28.05.2021.

Pozajmica osnivača za likvidnost

Narodna banka Srbije je nedavno od korisnika platnih usluga (preduzetnika) dobila informaciju da su od svojih poslovnih banaka obavešteni da je Narodna banka Srbije donela odluku kojom se zabranjuje uplata pozajmice osnivača za likvidnost u slučaju preduzetnika.
 
Radi potpune i tačne informisanosti korisnika platnih usluga, Narodna banka Srbije ukazuje na to da pravni osnov za uplatu kojom bi se izvršila pozajmica osnivača za likvidnost u slučaju preduzetnika postoji, kao i da je propisima iz svoje nadležnosti nije zabranila.
 
S tim u vezi, korisnicima platnih usluga skrećemo pažnju na Odluku o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima („Službeni glasnik RS”, br. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018, 78/2018, 22/2019 i 125/2020; u daljem tekstu: Odluka) i Prilog 3 ove odluke, a koji sadrži šifre plaćanja koje korisnici platnih usluga koriste prilikom popunjavanja platnog naloga. Dalje, ukazujemo na to da je Odlukom predviđeno da se šifra plaćanja 81 – Pozajmice osnivača za likvidnost (uplata pozajmice osnivača – fizičkog lica pravnom licu) može koristiti isključivo prilikom uplate pozajmice koju vrši fizičko lice sa statusom osnivača pravnom licu (npr. društvo sa ograničenom odgovornošću).
 
S druge strane, preduzetnik nije pravno lice i za svoje obaveze proistekle iz poslovanja odgovara neograničeno i imovinom koju je uložio u poslovanje, i celokupnom svojom imovinom, tj. i onom koju prethodno nije uložio u svoje poslovanje. U skladu s tim, pozajmica osnivača za likvidnost u slučaju preduzetnika ne predstavlja pozajmicu osnivača svojoj preduzetničkoj radnji, jer preduzetnik kao fizičko lice ne postoji odvojeno od svoje tzv. preduzetničke radnje, već predstavlja ulaganje kapitala u poslovanje, odnosno korišćenje svojih ličnih sredstava u poslovne svrhe, te se za predviđenu namenu uplate ne može koristiti šifra plaćanja 81 – Pozajmice osnivača za likvidnost, već šifra plaćanja 90 – Druge transakcije.

Sektor za platni sistem