Kako da uporedite naknade za usluge povezane s platnim računima (paketima) izborom više pružalaca platnih usluga

Pogledajte kako da na internet prezentaciji Narodne banke Srbije uporedite naknade za usluge povezane s platnim računima (paketima) izborom više pružalaca platnih usluga.