Aukcije kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti

Narodna banka Srbije može, u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti, odobravati bankama kredite u dinarima s rokom dospeća do godinu dana na osnovu zaloge hartija od vrednosti, radi održavanja likvidnosti banaka.

Ove kredite Narodna banka Srbije odobrava na aukcijama, na osnovu zaloge hartija od vrednosti koje glase na dinare, bez devizne klauzule, čija je minimalna ročnost 90 dana i čiji je izdavalac Narodna banka Srbije, Republika Srbija, međunarodna finansijska organizacija i razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač stana država i čiji je kreditni rejting agencija za procenu rejtinga Standard&Poor’s ili Fitch-IBCA utvrdila sa AAA, odnosno Moody’s sa Aaa i domaće privredno društvo čiji je bonitet Agencija za privredne registre ocenila najmanje ocenom ’(D) Prihvatljiv bonitet’ ili koje ima drugu ocenu svog boniteta/kreditne sposobnosti koja je odgovarajuća oceni boniteta ’(D) Prihvatljiv bonitet’.

Saopštenja

Datum:
23.05.2014.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
20.05.2014.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
22.04.2014.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
25.03.2014.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
25.02.2014.
Izvor:
Kabinet guvernera