Poslovi informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu

Za usluge pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i druge poslove kojima se zainteresovana lica informišu o poslovanju fonda, društva za upravljanje mogu, posebnim ugovorom, angažovati fizička lica koja za obavljanje ovih poslova imaju dozvolu Narodne banke Srbije (agente prodaje).

Obaveštenje o polaganju stručnog ispita, uključujući i termine za njegovo polaganje, sadržinu programa i izvod iz evidencije o agentima prodaje, Narodna banka Srbije objavljuje na svom sajtu.

Da bi fizičko lice steklo dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, neophodno je da položi stručni ispit za obavljanje ovih poslova i da zadovoljava sledeće uslove:

  1. da ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Republike Srbije,
  2. da ima najmanje srednju stručnu spremu,
  3. da mu pravnosnažnom sudskom presudom nije izrečena mera bezbednosti odnosno zabrane obavljanja delatnosti.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Narodnoj banci Srbije, Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Kralja Petra 12, 11000 Beograd (sa naznakom: Grupa za stručne ispite) uz dostavljanje dokaza o izvršenoj uplati naknade za polaganje, koja je propisana Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge. Pre izdavanja dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu, potrebno je izvršiti i uplatu naknade za izdavanje dozvole u skladu sa pomenutom Odlukom, kao i uplatu republičke administrativne takse, u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Za obavljanje poslova pružanja informacija o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu društva za upravljanje mogu angažovati sva lica koja ispunjavaju navedene uslove, nezavisno od njihovog radnopravnog statusa (dakle, zaposleni, nezaposleni i penzionisana lica). Angažovana lica mogu obavljati poslove informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu, druge radnje kojima se zainteresovana lica informišu o poslovanju dobrovoljnog penzijskog fonda i vršiti podelu prospekata dobrovoljnih penzijskih fondova. Ta lica, međutim, ne mogu u ime društva za upravljanje zaključivati ugovore o članstvu, niti primati novčane uplate članova radi kupovine investicionih jedinica.