Polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu

U skladu sa Odlukom o posrednicima društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu Narodna banka Srbije najmanje dva puta godišnje organizuje polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekta.

Kandidat se prijavljuje za polaganje stručnog ispita u roku koji se pre svakog polaganja ispita objavljuje na sajtu Narodne banke Srbije, dostavljanjem prijave i dokaza o plaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita, u iznosu od 3.000 dinara na račun Narodne banke Srbije broj 980-21-70, poziv na broj 9-060041-MBR, gde je MBR za fizička lica jedinstveni matični broj građana, a za pravna lica i preduzetnike matični broj.

Prijavu sa dokazom o plaćenoj naknadi dostaviti Narodnoj banci Srbije, Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Kralja Petra 12, 11000 Beograd (sa naznakom: Grupa za stručne ispite).

Narodna banka Srbije može organizovati ispit i u vanrednim terminima ukoliko za to bude zainteresovano više od 15 lica. Zainteresovana lica mogu podneti predlog za vanredno organizovanje ispita na imejl-adresu ispit.osiguranje@nbs.rs. Na polaganje stručnog ispita neophodno je poneti ličnu kartu (ili pasoš) i pribor za pisanje.

Lice koje je prijavilo stručni ispit i uplatilo naknadu za polaganje, a nije pristupilo polaganju može polaganje stručnog ispita prijaviti i u narednom terminu, bez uplate naknade.

U roku od 60 dana od dana objavljivanja rezultata stručnog ispita, lice koje je položilo stručni ispit dužno je da Narodnoj banci Srbije dostavi zahtev za izdavanje dozvole uz koji prilaže:

Za sve dodatne informacije obratite se Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja – Grupa za sprovođenje stručnih ispita za sticanje zvanja u delatnosti osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova na telefon: 011/333-8211, 333-8528 i 333-8212 ili na imejl-adresu: ispit.osiguranje@nbs.rs.