Forma stručnog ispita

Narodna banka Srbije organizuje polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekta dva puta godišnje, a po potrebi i češće. Ovim ispitom proverava se poznavanje propisa kojima se uređuje poslovanje društava za upravljanje i funkcionisanje sistema dobrovoljnih penzijskih fondova.

Ispit se sastoji iz dva dela, od pitanja koja pokrivaju osnovna znanja iz oblasti dobrovoljnih penzijskih fondova i koja su naročito značajna za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu.

 

Prvi deo ispita čine pitanja kojima se proverava poznavanje osnovnih pojmova vezanih za sistem dobrovoljnih penzijskih fondova. U ovom delu ispita postoje dva tipa pitanja.

Prvi tip čine pitanja sa tri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan tačan. Na primer:

 • Fizička lica kojima je Narodna banka Srbije izdala dozvolu za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekta:
 1. Imaju pravo da sa zainteresovanim licima zaključuju ugovor o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu
 2. Nemaju pravo da sa zainteresovanim licima zaključuju ugovor o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu
 3. Imaju pravo da sa zainteresovanim licima zaključuju ugovor o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu samo uz prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije

Drugi tip čine pitanja u kojima je potrebno dopuniti prazna polja. Ovakva pitanja čine oko 20 % prvog dela ispita. Na primer:

 • Naknada za upravljanje fondom obračunava se po stopi od najviše ____ % godišnje od vrednosti imovine dobrovoljnog penzijskog fonda.

Da bi kandidat položio ispit, mora imati najmanje 70% poena u ovom delu ispita.

 

Drugi deo ispita sastoji se od pitanja kojima se vrši detaljnija provera znanja kandidata iz oblasti dobrovoljnih penzijskih fondova. U ovom delu ispita postoje dva tipa pitanja.

Prvi tip pitanja čine pitanja kod kojih postoje tri ili četiri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan tačan. Pitanja sa većim brojem ponuđenih odgovora nose veći broj poena. Na primer:

 • Ukoliko član fonda ne uplaćuje redovno doprinose:
 1. zadržava pravo na povlačenje već uplaćenih sredstava
 2. zadržava pravo na povlačenje već uplaćenih sredstava uz plaćanje izlalne provizije društvu za upravljanje
 3. gubi pravo na povlačenje uplaćenih sredstava
 • Obaveštenje o stanju na individualnom računu društvo za upravljanje je dužno da bez naknade dostavi svakom članu dobrovoljnog penzijskog fonda:
 1. dva puta godišnje, najkasnije do 31. januara i 30. juna
 2. jedanput godišnje najkasnije do 31. januara
 3. jedanput godišnje najkasnije do 30. juna
 4. jedanput godišnje najkasnije do 31. marta

Drugi tip pitanja čine pitanja otvorenog tipa, u kojima nema ponuđenih, već kandidat daje kratke tekstualne odgovore. Ovakva pitanja čine oko 20% drugog dela ispita, i ona nose veći broj poena. Na primer:

Pitanje : Koju naknadu plaća član fonda kada prenosi sredstva sa individualnog računa iz jednog fonda u drugi, i u kojoj visini?

Odgovor : Plaća naknadu za prenos u visini stvarnih troškova prenosa.

 

Da bi kandidat položio ispit, mora imati najmanje 65% poena u ovom delu ispita.

Na sajtu Narodne banke Srbije, u odeljku „Informacije o sistemu“ možete pronaći Program stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu.