Šta je finansijski lizing

Posao finansijskog lizinga posmatran u širem istorijskom kontekstu nalazi svoj koren u ugovoru o zakupu, na koji i danas umnogome podseća. Nastao iz naizgled nepomirljive potrebe proizvođača skupih osnovnih sredstava da ova prodaju, i lica kod kojih se javljala potreba za upotrebom ovih sredstava, no koja nisu raspolagala potrebnim finansijskim kapacitetima za njihovo pribavljanje, lizing i danas služi kao sredstvo za prevazilaženje problema finansiranja. Uprkos svojoj dugoj istoriji (neki nalaze korene lizinga još u Starom Egiptu), lizing industrija je oblik u kome je danas poznajemo stekla tek pedesetih godina dvadesetog veka u SAD.

Na teritoriji Srbije, posao finansijskog lizinga pravno je regulisan odredbama Zakona o finansijskom lizingu („Sl. glasnik RS“, br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011), donetog u maju 2003. godine, čime je stvoren zakonski okvir za razvoj ove aktivnosti. Izmene i dopune ovog zakona, kojima je Narodna banka Srbije određena kao institucija koja izdaje dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga, daje saglasnost na imenovanje organa upravljanja, vrši nadzor nad poslovanjem davalaca finansijskog lizinga i preduzima korektivne mere, donete su u julu 2005. godine.

Pojam finansijskog lizinga

Posao finansijskog lizinga je posao finansijskog posredovanja  koji obavlja davalac lizinga i koji podrazumeva da davalac lizinga, zadržavajući pravo svojine nad predmetom lizinga, na primaoca lizinga prenosi na određeni vremenski period, ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga, sa svom rizicima i svim koristima povezanim sa pravom svojine, a primalac mu za to plaća lizing naknadu, ukoliko je ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:

 • predmet lizinga je određen od strane primaoca lizinga,
 • pravo svojine nad predmetom lizinga se prenosi sa davaoca na primaoca lizinga istekom roka na koji je zaključen ugovor i po izvršenoj isplati ukupno ugovorenog iznosa lizing naknade,
 • primalac lizinga ima ugovoreno pravo opcije otkupa predmeta lizinga po izvršenoj isplati ukupno ugovorenog iznosa lizing naknade,
 • primalac lizinga ima pravo da produži rok trajanja ugovora o lizingu,
 • period na koji se zaključuje ugovor o lizingu odgovara periodu u kome se amortizuje celina ili najbitniji deo predmeta lizinga.

Predmet finansijskog lizinga

Predmet finansijskog lizinga je pokretna nepotrošna stvar (oprema, postrojenja vozila i sl.) i nepokretna stvar koja može biti predmet prava svojine u smislu u smislu zakona koji uređuje svojinsko-pravne odnose.

Karakteristike finansijskog lizinga

Finansijski lizing predstavlja jedan od načina finansiranja ulaganja u osnovna sredstva, odnosno pokretna nepotrošna dobra, te se javlja kao alternativa sopstvenim sredstvima, bankarskim kreditima i zaduživanju putem emitovanja dužničkih hartija od vrednosti. Ovaj oblik finansiranja se često poredi sa bankarskim kreditima, jer su po nekim karakteristikama slični (otplata u unapred određenim ratama, kamata, način knjigovodstvenog evidentiranja...). Međutim, bitne karakteristike finansijskog lizinga koje ga suštinski određuju u odnosu na ostale vidove finansiranja su:

 • finansiranje se uvek odobrava za tačno određen predmet,
 • nabavku predmeta vrši davalac lizinga, a ne primalac lizinga,
 • davalac lizinga je vlasnik predmeta tokom celog perioda ugovora o lizingu,
 • predmet lizinga ujedno predstavlja i sredstvo obezbeđenja naplate, zbog čega davaoci lizinga često ne zahtevaju druga sredstva obezbeđenja,
 • davalac lizinga ima punu zaštitu u slučaju propasti ili oštećenja predmeta (osiguranje predmeta), neplaćanja lizing naknade (povraćaj predmeta lizinga po posebnom postupku), stečaja ili likvidacije primaoca lizinga (izlučno pravo).

Prednosti finansijskog lizinga

Najznačajniji podsticaji primaocima finansijskog lizinga prilikom opredeljivanja za ovaj oblik finansiranja jesu:

 • finansiranje – ključna prednost finansijskog lizinga u odnosu na druge vidove finansiranja proističe iz činjenice da je davalac lizinga formalno-pravni vlasnik predmeta lizinga tokom trajanja ugovora o lizingu, što mu omogućuje preduzimanje većeg rizika u smislu kreditne sposobnosti potencijalnog klijenta. Iz tog razloga je ovakav vid finansiranja pogodan za novoosnovana, mala i srednja preduzeća, preduzetnike i sve korisnike sa slabijom kreditnom sposobnošću, odnosno korisnike koji ne raspolažu sredstvima koja bi mogli da ponude na ime obezbeđenja kredita. Davalac lizinga donosi odluku o odobravanju finansiranja ne samo na osnovu kreditne sposobnosti korisnika (što je dominantan faktor pri odlučivanju o odobravanju bankarskog kredita i određivanju sredstava obezbeđenja koja banke zahtevaju) već i na osnovu procene stepena utrživosti predmeta lizinga, odnosno mogućnosti da se predmet lako i po realnoj ceni proda na tržištu;
 • jednostavnija procedura – procedura odobrenja finansiranja je u slučaju finansijskog lizinga najčešće kraća u odnosu na tradicionalne vidove finansiranja. Razlog tome je što se dodatna sredstva obezbeđenja (npr. hipoteke) najčešće ne zahtevaju, a davaoci lizinga često imaju uspostavljenu poslovnu saradnju sa isporučiocima predmeta lizinga. Sve navedeno dovodi do ukupnog smanjenja transakcionih troškova;
 • specijalizacija i iskustvo davalaca lizinga – dodatna prednost finansijskog lizinga, naročito u povoljnijim uslovima, na osnovu saradnje sa isporučiocem predmeta lizinga i prometa koji isporučilac ostvaruje preko njega. Pored toga, davalac i primalac lizinga mogu da, u sklopu ovog aranžmana, ugovore i usluge održavanja, servisiranja, zamene delova, tehničko-tehnološkog unapređenja, obučavanja osoblja primaoca lizinga za korišćenje predmeta lizinga i sl.

Prava i obaveze učesnika u poslu finansijskog lizinga

Davalac lizinga ima sledeća prava, obaveze i odgovornosti:

 • obavezu pribavljanja predmeta lizinga prema specifikaciji primaoca lizinga,
 • odgovornost prema primaocu lizinga za štetu prouzrokovanu predmetom lizinga, u slučaju da je primalac lizinga štetu pretrpeo usled toga što se oslonio na stručnost davaoca lizinga ili ako je davalac lizinga imao učešća u izboru isporučioca ili specifikaciji predmeta lizinga, ako drukčije nije ugovoreno,
 • odgovornost prema primaocu lizinga za pravne nedostatke predmeta lizinga (ukoliko treće lice polaže neko pravo na predmetu lizinga  koje primaocu lizinga isključuje, umanjuje ili ograničava neometanu državinu predmeta) i odgovornost prema primaocu lizinga za pretrpljenu štetu po tom osnovu,
 • pravo na raskid ugovora ukoliko primalac lizinga ne plaća ugovorenu naknadu, prvo na povraćaj predmeta lizinga i naknadu pretrpljene štete po tom osnovu,
 • pravo na prenos prava svojine na predmetu lizinga na drugog davaoca, pri čemu ovaj stupa na mesto davaoca lizinga, te prava i obaveze iz ugovora o lizingu  nastaju između njega i primaoca lizinga,
 • pravo na izdvajanje predmeta lizinga u državinu u slučaju neplaćanja lizing naknade – sud je dužan da u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva donese rešenje o oduzimanju predmeta lizinga od primaoca lizinga, a postupak oduzimanja predmeta lizinga sprovodi se u roku od tri dana od dana donošenja tog rešenja.

Primaoci lizinga imaju sledeća prava, obaveze i odgovornosti:

 • obavezu preuzimanja predmeta lizinga na način, u vreme i na mestu predviđenom ugovorom,
 • pravo na raskid ugovora o finansijskom lizingu ukoliko predmet nije isporučen u skladu sa ugovorom (ako isporučilac predmet ne isporuči, isporuči sa docnjom ili ako predmet ili materijalni nedostatak), pravo na naknadu štete po tom osnovu i prvo na obustavljanje isplate naknade do isporuke koja je u svemu u skladu sa ugovorom o lizingu, a u slučaju raskida ugovora po ovom osnovu i pravo na povraćaj naknade koju je platio u skladu sa ugovorom o lizingu, umanjenu za iznos koji predstavlja naknadu za korist koju je primalac lizinga imao od predmeta lizinga,
 • odgovornost za štetu prouzrokovanu korišćenjem predmeta lizinga,
 • obavezu održavanja predmeta lizinga,
 • obavezu plaćanja lizing naknade,
 • odgovornost za slučajnu propast ili oštećenje predmeta lizinga od momenta preuzimanja predmeta,
 • obavezu osiguranja predmeta lizinga.

Isporučioci predmeta lizinga imaju sledeća prava, obaveze i odgovornosti:

 • obavezu isporuke predmeta lizinga primaocu lizinga na način, u vreme i na mestu koji su predviđeni ugovorom o isporuci, u ispravnom stanju i sa svim pripacima,
 • odgovornost prema primaocu lizinga za materijalne nedostatke predmeta lizinga.

Procedura finansiranja putem finansijskog lizinga

Finansiranje putem finansijskog lizinga prate sledeće faze:

 • izbor predmeta finansijskog lizinga i pribavljanje ponude isporučioca,
 • predaja ponude isporučioca predmeta uz zahtev za finansiranje davaocu lizinga, sačinjavanje ponude za finansiranje od strane davaoca lizinga (informativna ponuda) ili od strane isporučioca predmeta lizinga,
 • podnošenje potrebne dokumentacije davaocu lizinga,
 • odobrenje zahteva,
 • potpisivanje ugovora sa davaocem finansijskog lizinga,
 • uplata učešća i drugih troškova predviđenih ugovorom,
 • preuzimanje predmeta lizinga od isporučioca,
 • otplata rate lizing naknade.

Registar finansijskog lizinga

Registar finansijskog lizinga je javni registar u koji se, u skladu sa Zakonom o finansijskom lizingu, upisuju podaci o ugovorima o lizingu zaključenim između fizičkih i pravnih lica.

Pored Zakona o finansijskom lizingu, materija koja reguliše registar finansijskog lizinga uređena je i Zakonom o Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 55/2004, 111/2011 i 99/2011), odnosno Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014).