Osnovni pokazatelji poslovanja banaka

Osnovni pokazatelji poslovanja banaka regulisani su sledećim propisima:

U ovom tekstu date su samo osnovne informacije sadržane u navedenoj regulativi.

Banka je dužna da u svom poslovanju obezbedi da visina njenog kapitala ni u jednom trenutku ne bude manja od dinarske protivvrednosti iznosa od 10.000.000 evra, prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna.

Banka je dužna da, u svakom trenutku, održava kapital na nivou koji je potreban za pokriće svih rizika kojima je banka izložena ili može biti izložena u svom poslovanju, a najmanje u visini potrebnoj za održavanje propisanih pokazatelja adekvatnosti kapitala, odnosno uvećanih pokazatelja – ako joj je Narodna banka Srbije odredila pokazatelje adekvatnosti kapitala veće od propisanih (kada je kontrolom boniteta i zakonitosti poslovanja banke utvrdila da je to potrebno radi stabilnog i sigurnog poslovanja banke, odnosno ispunjenja njenih obaveza prema poveriocima).

Banka je dužna da obračunava sledeće pokazatelje i u svakom trenutku ih održava na nivoima koji nisu niži od propisanih:

 • pokazatelj adekvatnosti osnovnog akcijskog kapitala banke, koji predstavlja procentualno izražen odnos osnovnog akcijskog kapitala i rizične aktive banke – 4,5%;
 • pokazatelj adekvatnosti osnovnog kapitala banke, koji predstavlja procentualno izražen odnos osnovnog kapitala i rizične aktive banke – 6%;
 • pokazatelj adekvatnosti (ukupnog) kapitala banke, koji predstavlja procentualno izražen odnos kapitala i rizične aktive banke – 8%.

Velika izloženost banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica jeste izloženost koja iznosi najmanje 10% kapitala banke, a izloženost banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica ne sme preći 25% kapitala banke.

Ulaganje banke u jedno lice koje nije lice u finansijskom sektoru ne sme preći 10% kapitala banke;

Ukupna ulaganja banke u lica koja nisu lica u finansijskom sektoru, kao i u osnovna sredstva i investicione nekretnine banke, ne smeju preći 60% kapitala banke.

Banka je dužna da nivo likvidnosti održava tako da:

 • pokazatelj likvidnosti:
  • iznosi najmanje 1,0 kad je obračunat kao prosek pokazatelja likvidnosti za sve radne dane u mesecu,
  • ne bude manji od 0,9 duže od tri uzastopna radna dana,
  • iznosi najmanje 0,8 kad je obračunat za jedan radni dan;
 • uži pokazatelj likvidnosti:
  • iznosi najmanje 0,7 kad je obračunat kao prosek pokazatelja likvidnosti za sve radne dane u mesecu,
  • ne bude manji od 0,6 duže od tri uzastopna radna dana,
  • iznosi najmanje 0,5 kad je obračunat za jedan radni dan.

Banka je dužna da održava pokazatelj deviznog rizika na kraju svakog radnog dana tako da ne bude veći od 20%.

Banka je dužna da pokazatelj pokrića likvidnom aktivom, zbirno u svim valutama, održava na nivou koji nije niži od 100% (banka je dužna da do 31. decembra 2017. godine pokazatelj pokrića likvidnom aktivom, zbirno u svim valutama, održava na nivou koji nije niži od 80%, a nakon toga je dužna da taj pokazatelj održava na nivou koji nije niži od 100%).