Podobnost kreditnih rejtinga

Agencija za rejting je pravno lice čija je pretežna delatnost dodeljivanje kreditnih rejtinga pravnim licima i/ili finansijskim instrumentima. Podobna agencija za rejting je agencija za rejting koja se nalazi se na listi koju objavljuje Narodna banka Srbije. Agencija za rejting koja je registrovana ili sertifikovana u skladu sa odgovarajućim propisima Evropske Unije podnosi zahtev Narodnoj banci Srbije radi uključivanja na listu podobnih agencija za rejting, uz koji dostavlja dokaz o registraciji, odnosno dobijenom sertifikatu nadležnog regulatornog tela, odgovarajući akt o mapiranju kreditnih rejtinga koje je izvršilo to telo, kao i drugu dokumentaciju na zahtev Narodne banke Srbije. Izbor agencije za rejting i korišćenje kreditnih rejtinga za dodeljivanje pondera kreditnog rizika uređeno je Odlukom o adekvatnosti kapitala banke.