Statistički bilten

sb_m

Statistički bilten je mesečna publikacija Narodne banke Srbije, koja se sastoji od dve osnovne celine: grafičkog prikaza privrednih kretanja u Republici Srbiji, uz kratak komentar, i statističkog pregleda. Statistički pregled obuhvata monetarnu statistiku i spoljnoekonomski sektor, koji su izrađeni na osnovu podataka prikupljenih i obrađenih u Narodnoj banci Srbije, kao i realni i fiskalni sektor za čiju izradu su uglavnom korišćeni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prvi broj Statističkog biltena je Oktobar 2003.

Arhiva

Kalendar objavljivanja
29. decembar 2023. Novembar 2023.
31. januar 2024. Decembar 2023.
29. februar 2024. Januar 2024.
29. mart 2024. Februar 2024.
30. april 2024. Mart 2024.
31. maj 2024. April 2024.
28. jun 2024. Maj 2024.
31. jul 2024. Jun 2024.
30. avgust 2024. Jul 2024.
30. septembar 2024. Avgust 2024.
31. oktobar 2024. Septembar 2024.
29. novembar 2024. Oktobar 2024.
31. decembar 2024. Novembar 2024.
31. januar 2025. Decembar 2024.