Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma u svetu

Shvativši realnu opasnost od organizovanog međunarodnog kriminala, međunarodna zajednica je razvila strategiju opšte borbe protiv najopasnijih vidova kriminaliteta, kao što je trgovina opojnim drogama, oružjem, belim robljem i sl. S tim je u neraskidivoj vezi i pranje novca. Radi povećanja efikasnosti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u državama članicama, Ujedinjene nacije i Evropska unija donele su, između ostalog, i sledeća dokumenta:

Ujedinjene nacije

  1. Konvencija za suzbijanje finansiranja terorizma iz 1999. godine (Konvencija o finansiranju terorizma)
  2. Konvencija protiv međunarodnog organizovanog kriminala
  3. Konvencija protiv korupcije
  4. Konvencija protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim supstancama – Bečka konvencija
  5. Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1540 o sprečavanju širenja oružja za masovno uništavanje i sredstava za njihovo prenošenje

MANIVAL

Manival (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) – Komitet Saveta Evrope, osnovan je 1997. godine s ciljem da se međusobnim ocenjivanjem procenjuje usklađenost sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u državama članicama s međunarodnim standardima. Procena se vrši na osnovu prikupljenjih informacija iz upitnika, kao i na osnovu posete tima evaluatora, koji je izabrao sekretarijat Manivala. Evaluatori izrađuju nacrt izveštaja o usklađenosti zakonodavstva i prakse u konkretnoj državi s međunarodnim standardima. Nakon određenog kruga usaglašavanja, konačna verzija izveštaja usvaja se na plenarnim zasedanjima, koja se održavaju najmanje dva puta godišnje. Svaki izveštaj sastoji se od analize stanja, ocene stanja i preporuka za unapređenje sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma ocenjivane zemlje. Manival, u okviru Saveta Evrope, poseduje mehanizme pritiska na države članice radi primene navedenih preporuka i sprovođenja drugih mera na državnom nivou. Ti mehanizmi podrazumevaju obavezu redovnog izveštavanja Manivala o svakom napretku, slanje visoke diplomatske misije u državu članicu, te isključenje iz članstva Saveta Evrope. Izveštaji koje usvaja Manival jesu javni i koriste se u procenama finansijske stabilnosti i sigurnosti ulaganja u pojedinim državama. Međunarodni monetarni fond i Svetska banka preuzimaju izveštaje Manivala, koje ugrađuju u svoje analize i izveštaje.

FATF (The Financial Action Task Force) jeste međunarodno telo osnovano u Parizu 1989. godine s ciljem da razvija i unapređuje politiku za efikasnu borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i da prati sprovođenja mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u zemljama članicama. U sprovođenju tih aktivnosti FATF sarađuje sa ostalim međunarodnim telima uključenim u sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao što je Manival.

FATF je 2012. godine revidirao i objavio Četrdeset preporuka za sprečavanje pranja novca, koje se odnose na efikasno uspostavljanje sistema za borbu protiv pranja novca, a pokrivaju pravni sistem i sprovođenje zakona, finansijski sistem i njegovu regulativu, kao i međunarodnu saradnju. Sve preporuke se kontinuirano ažuriraju.

BAZELSKI KOMITET

Bazelski komitet za superviziju banaka, čiji je osnovni cilj da poboljša razumevanje ključnih supervizorskih izazova i unapredi kvalitet supervizije banaka širom sveta, promovisao je 29 ključnih principa koji uspostavljaju minimalne standarde za efikasan sistem supervizije, a uključuju i:

  • princip br. 15 – proces upravljanja rizicima, u skladu s kojim supervizori utvrđuju da banke imaju sveobuhvatan sistem upravljanja rizicima koji obezbeđuje prepoznavanje, merenje, procenu, praćenje, kontrolu i ublažavanje svih materijalno značajnih rizika, kao i izveštavanje o njima;
  • princip br. 29 – proces zloupotrebe finansijskih usluga, u skladu s kojim supervizori treba da se uvere da banke primenjuju adekvatne politike i procese, uključujuću striktna pravila „Upoznaj svog klijenta”, koji promovišu visoke etičke i profesionalne standarde u finansijskom sektoru i sprečavaju da banka namerno ili nenamerno bude iskorišćena za kriminalne aktivnosti.

Bazelski komitet je usvojio i dokument o merama poznavanja i praćenja stranke za banke, u kome je posebno obrađeno pitanje usvajanja pravila „Upoznaj svog klijenta” u bankama.

Evropska unija

Evropska unija usvojila je 30. maja 2018. godine Petu direktivu za sprečavanje upotrebe finansijskih institucija u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma, uz obavezu zemalja članica da je do 10. januara 2020. uključe u domaće zakonodavstvo. Direktiva uzima u obzir revidirane preporuke FATF-a iz 2012. godine. Glavne izmene odnose se na dalje unapređenje primene pristupa na bazi procene rizika jačanjem nadzora. Pored toga, ova direktiva uvodi nove kategorije obveznika, pravila za utvrđivanje stvarnog vlasnika i veću transaprentnost registara stvarnih vlasnika, prepoznaje elektronski dokument kao pouzdan i verodostojan izvor podataka i dr.

Evropska unija primenjuje i Uredbu 2015/847 o podacima koji prate prenos novčanih sredstava, koja je takođe zasnovana na standardima utvrđenim preporukama FATF-a.