Vrste transakcija kojima Narodna banka Srbije sprovodi operacije na otvorenom tržištu

Narodna banka Srbije, u skladu sa propisima kojima se reguliše sprovođenje operacija na otvorenom tržištu, obavlja repo i trajne transakcije kupovine i prodaje hartija od vrednosti.

Repo transakcije

Pod repo transakcijom hartijama od vrednosti podrazumevaju se kupovina i prodaja hartija od vrednosti u kojoj su se ugovorne strane sporazumele da na datum kupovine prodavac proda kupcu hartije od vrednosti, koji plaća prodavcu kupovnu cenu za te hartije, uz istovremenu obavezu kupca da na ugovoreni datum reotkupa te iste hartije od vrednosti proda prodavcu, koji je u obavezi da kupcu plati ugovorenu reotkupnu cenu.

Repo transakcije mogu se podeliti na:

  1. reverzne repo transakcije – repo prodaja hartija od vrednosti,
  2. repo transakcije – repo kupovina hartija od vrednosti.

U reverznoj repo transakciji Narodna banka Srbije bankama repo prodaje hartije od vrednosti – datum prodaje, sa obavezom da te hartije od vrednosti otkupi na ugovoreni datum – datum reotkupa. Na datum prodaje hartija od vrednosti Narodna banka Srbije naplaćuje od banaka kupovnu cenu za te hartije, dok na datum reotkupa plaća bankama kupovnu cenu uvećanu za kamatu – reotkupna cena. Efekat transakcije je privremeno povlačenje viškova likvidnosti iz bankarskog sektora.

U repo transakciji Narodna banka Srbije od banaka repo kupuje hartije od vrednosti – datum kupovine, pri čemu su banke u obavezi da te hartije od vrednosti otkupe na ugovoreni datum – datum reotkupa. Na datum kupovine hartija od vrednosti Narodna banka Srbije plaća bankama kupovnu cenu za te hartije, dok na datum reotkupa naplaćuje od banaka kupovnu cenu uvećanu za kamatu – reotkupna cena. Efekat transakcije je privremeno obezbeđenje nedostajuće likvidnosti bankarskog sektora.

Osnovne karakteristike koncepta repo transakcija koje sprovodi Narodna banka Srbije su:

  • promena vlasništva kupljenih hartija od vrednosti za vreme trajanja repo transakcije;
  • prihod po osnovu kamate iz kupljenih hartija od vrednosti koje su predmet repo transakcije, a koji se isplaćuje za vreme trajanja repo transakcije, kao i sve isplate dela nominalne vrednosti za vreme trajanja te transakcije, pripadaju prodavcu i kupac je dužan da celokupan iznos tog prihoda, odnosno  celokupan iznos koji isplaćuje izdavalac hartija od vrednosti za vreme trajanja repo transakcija – uplati na novčani račun prodavca;
  • kupovna cena u repo transakcijama utvrđuje se primenom procenta umanjenja nominalne vrednosti hartija od vrednosti koje su predmet repo transakcije u kojoj Narodna banka Srbije kupuje hartije od vrednosti, odnosno primenom procenta uvećanja nominalne vrednosti hartija od vrednosti koje su predmet reverzne repo transakcije u kojoj Narodna banka Srbije prodaje hartije od vrednosti;
  • reotkupna cena u repo transakcijama predstavlja iznos koji je na datum reotkupa prodavac dužan da plati kupcu za kupljene hartije od vrednosti. Reotkupna cena utvrđuje se primenom repo stope na kupovnu cenu za broj dana u periodu od datuma kupovine do datuma reotkupa.

Trajne transakcije

Pod trajnom transakcijom hartijama od vrednosti podrazumeva se kupovina i prodaja hartija od vrednosti bez obaveze njihove ponovne prodaje, odnosno kupovine.

Radi povlačenja viškova likvidnih sredstava banaka, Narodna banka Srbije je počev od 2000. godine pa do januara 2005. godine, kao osnovni oblik intervencije na novčanom tržištu, aukcijski trajno prodavala sopstvene kratkoročne hartije od vrednosti – blagajničke zapise različitih rokova dospeća. U periodu od januara 2005. godine do februara 2009. godine, Narodna banka Srbije je trajne transakcije hartijama od vrednosti koristila kao pomoćni instrument monetarne politike.