Ostale kamatne stope Narodne banke Srbije

Odlukom o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike (“IO NBS br. 56 od 8. avgusta 2019. godine) utvrđena je visina kamatnih stopa na kreditne i na depozitne olakšice, kao i visina ostalih aktivnih i pasivnih kamatnih stopa Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije naplaćuje od banaka kamatu, i to:

  1. na iznos prekonoćnog kredita za održavanje dnevne likvidnosti, na osnovu zaloge hartija od vrednosti ( kredit za likvidnost) - po kamatnoj stopi u visini referentne kamatne stope uvećane za 1,25 procentna poena;
  2. na iznos kredita i drugih plasmana koji nisu vraćeni u ugovorenom ili propisanom roku, odnosno koji se koriste protivno propisima – po kamatnim stopama utvrđenim zakonom kojim se uređuje zatezna kamata;
  3. na iznos razlike između obračunatog iznosa i ostvarenog prosečnog dnevnog stanja izdvojene dinarske obavezne rezerve banke u obračunskom periodu od 18. u mesecu do 17. u narednom mesecu (u daljem tekstu: obračunski period) i na iznos razlike između propisanog i obračunatog iznosa dinarske obavezne rezerve banke u obračunskom periodu – po kamatnoj stopi u visini referentne kamatne stope uvećane za 5 procentnih poena; ;
  4. na iznos razlike između obračunatog iznosa i ostvarenog prosečnog dnevnog stanja izdvojene devizne obavezne rezerve banke u obračunskom periodu i na iznos razlike između propisanog i obračunatog iznosa devizne obavezne rezerve banke u obračunskom periodu – po kamatnoj stopi u visini tromesečnog EURIBOR-a koji važi na dan obračuna kamate, uvećanog za 5 procentnih poena;
  5. na iznos pozitivne razlike između ostvarenog prosečnog dnevnog stanja izdvojene devizne obavezne rezerve i obračunate devizne obavezne rezerve banke u obračunskom periodu (više izdvojena devizna obavezna rezerva od obračunate) – po kamatnoj stopi u visini tromesečnog EURIBOR-a koji važi na dan obračuna kamate, uvećanog za 5 procentnih poena.

Narodna banka Srbije bankama plaća kamatu, i to:

  1. na iznos ostvarenog prosečnog dnevnog stanja izdvojene dinarske obavezne rezerve u obračunskom periodu koji ne prelazi iznos obračunate dinarske obavezne rezerve – po kamatnoj stopi u visini 1,00% na godišnjem nivou;
  2. na iznos viškova likvidnih sredstava koje je banka deponovala kod Narodne banke Srbije (depozitne olakšice) – po kamatnoj stopi u visini referentne kamatne stope umanjene za 1,25 procentna poena.