Projekti NBS finansirani iz fondova EU

Podrška EU Narodnoj banci Srbije kroz projekte i instrumente tehničke pomoći

S obzirom da Republiku Srbiju (RS) tokom pregovora o članstvu u EU očekuje ispunjenje brojnih, složenih i uzajamno povezanih pravnih i ekonomskih kriterijuma, Narodna banka Srbije (NBS), kao značajan učesnik ovog procesa, kontinuirano jača svoje institucionalne i administrativne kapacitete, kako bi uspešno odgovorila na sve potencijalne izazove u okviru ovog procesa. Jedan od instrumenata kojima NBS to ostvaruje jeste i podrška IPA fondova EU ( Instrument for Pre - Accession Assistance – IPA ) kroz projekte, kao i podrška EU kroz razne vidove tehničke pomoći.

Najznačajniji projekti podrške NBS realizovani su u saradnji sa Evropskom centralnom bankom i Evropskim sistemom centralnih banaka. Takođe, značajnu podršku NBS je pružila i Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ), kao i PLAC (Policy and Legal Advice Centre).

20200306

Projekti i instrumenti tehničke pomoći

 • Intenzivna saradnja NBS i Evropske centralne banke na sprovođenju projekata koji su finansirani sredstvima EU započela je tokom 2008, kroz projekat tehničke pomoći „Analiza potreba Narodne banke Srbije”.

  U projektu, čiji je cilj bila uporedna analiza postojećeg regulatornog i operativnog okvira poslovanja NBS sa standardima Evropskog sistema centralnih banaka u šest oblasti poslovanja, učestvovalo je 17 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka. Inače, projekat je trajao od septembra 2008. do maja 2009. godine.

  Rezultat projekta bio je Izveštaj o proceni potreba NBS (Needs Analysis Report), s preporukama za određena usklađivanja radi pripreme NBS za uključivanje u Evropski sistem centralnih banaka.

   

 • Saradnja sa Evropskom centralnom bankom i Evropskim sistemom centralnih banaka nastavljena je u okviru novog projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta Narodne banke Srbije“.

  Projekat je takođe finansiran iz IPA fondova EU, trajao je u periodu od februara 2011. do decembra 2013, a u njegovoj realizaciji učestvovali su eksperti Evropske centralne banke i 21 centralne banke država članica EU.

  Obuhvatio je 13 oblasti poslovanja NBS, i to: superviziju finansijskog sektora, usklađivanje zakonodavstva, liberalizaciju kretanja kapitala, upravljanje deviznim rezervama, monetarne operacije, zaštitu korisnika finansijskih usluga, podršku u procesu pristupanja EU, ekonomske analize i istraživanja, statistiku, platni sistem, finansijsku stabilnost, računovodstveno i finansijsko izveštavanje, kao i informacionu tehnologiju.

  Izradom strategija, internih smernica i ekonomskih modela, čija je primena omogućila usaglašavanje poslovanja NBS sa standardima Evropskog sistema centralnih banaka, kao i napredak u usklađivanju domaćih propisa s pravnim okvirom EU, NBS je realizovala sve planirane rezultate projekta.

 • Značajnu podršku NBS pružio je i PLAC (Policy and Legal Advice Centre), u okviru projekta „Pravna podrška pregovorima“, koji je takođe bio finansiran iz IPA fondova.

  Glavni cilj projekta bio je pružanje pomoći RS u efektivnom vođenju pristupnih pregovora kroz poboljšanje usklađenosti domaćeg zakonodavstva s pravnim tekovinama EU, sprovođenje propisa, kao i unapređenje kapaciteta institucija za vođenje pregovora.

  Kao institucija koja je prvonadležna za pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge i drugonadležna za poglavlje 4 – Slobodno kretanje kapitala, korisnik projekta bila je i NBS. Nakon izvršene analize potreba, a u skladu sa rezultatima procesa skrininga, NBS je u okviru dva navedena poglavlja kandidovala i uspešno realizovala sedam projektnih zadataka, i to za oblasti bankarstvo i finansijski konglomerati, osiguranje i strukovne penzije, kretanje kapitala i tekuća plaćanja i platni sistem.

  Podrška navedenog projekta u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnim tekovinama EU nije značajna samo sa aspekta realizacije plana za usaglašavanje zakonodavnog okvira RS s pravnim okvirom EU, već i kao potvrda da su administrativni kapaciteti NBS adekvatni za prenošenje, sprovođenje i primenu pravne tekovine EU.

 • U periodu od septembra 2018. do marta 2020. u saradnji s Evropskim sistemom centralnih banaka realizovan je još jedan IPA projekat „Jačanje institucionalnih kapaciteta Narodne banke Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji”. Projekat je sproveden u saradnji s konzorcijumom centralnih banaka Nemačke, Hrvatske i Rumunije, uz podršku GIZ-a. Pored centralnih banaka Nemačke, Rumunije i Hrvatske, u projektu su učestvovale i Evropska centralna banka, centralne banke Engleske, Austrije, Portugalije, Slovačke i Slovenije, kao i Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (HANFA) i nemačka Savezna agencija za finansijski nadzor (Bundesanstalt für FinanzdienstleistungsaufsichtBaFin).

  Cilj projekta je bila priprema NBS za pridruživanje Evropskom sistemu centralnih banaka, nakon stupanja RS u članstvo EU. Tokom osamnaest meseci trajanja projekta, ostvareni su svi planirani ciljevi, odnosno uspešno je realizovano svih dvanaest projektnih aktivnosti, u okviru deset oblasti poslovanja NBS: ekonomskog istraživanja, finansijske stabilnosti, upravljanja deviznim rezervama, finansijskog izveštavanja, osiguranja, međunarodne saradnje, liberalizacije kretanja kapitala, zaštite korisnika finansijskih usluga, računovodstva i IT izveštavanja i upravljanja.

  Realizacijom svih projektnih zadataka NBS je još jednom potvrdila posvećenost kontinuiranom unapređenju poslovanja i usavršavanju svojih zaposlenih, ne samo kako bi odgovorila izazovima procesa pregovora sa EU već kako bi, pre svega, radila u najboljem interesu građana i privrede RS.