Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA)

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) 29. aprila 2008, Republika Srbija (RS) je stupila u ugovorni odnos sa EU i stekla status pridružene države. Formalizacijom odnosa sa EU, RS se, u skladu sa članom 72. SSP-a, obavezala na postepeno usklađivanje zakonodavstva s pravnim tekovinama EU, kao i na njegovu doslednu primenu.

Radi lakše pripreme države, a naročito administracije za nove izazove i obaveze, kao i za ispunjenje zahteva koji su proisticali iz SSP-a, bilo je neophodno pripremiti program sličan Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina, koji imaju sve države kandidati za članstvo u EU. Navedeni dokument bi definisao razvojne i strateške ciljeve, kao i mere potrebne za njihovu realizaciju.

U tom cilju Vlada RS usvojila je 9. oktobra 2008. Nacionalni program za integraciju RS u EU (NPI), koji je predstavljao prvi sveobuhvatan dokument na osnovu koga su se od 2008. do 2012. planirale sve zakonodavne, institucionalne i administrativne mere u procesu evropskih integracija, a uspostavljen je i prvi koordinacioni mehanizam RS za praćenje njegovog sprovođenja.

Po dobijanju statusa kandidata za članstvo u EU, a u očekivanju otvaranja pristupnih pregovora, Vlada RS je 28. februara 2013. usvojila novi višegodišnji program usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnim tekovinama EU pod nazivom Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (National Programme for the Adoption of the Acquis – NPAA), koji je zamenio dotadašnji NPI.

Nakon otpočinjanja pregovora o članstvu i stupanjem na snagu SSP-a, Vlada RS je 31. jula 2014. usvojila prvu reviziju NPAA. Druga revizija ovog programa usvojena je 17. novembra 2016, u fazi prijema izveštaja sa skrininga, izrade akcionih planova za ispunjenje merila za otvaranje pregovora u pojedinim poglavljima, kao i pripreme pregovaračkih pozicija. Treća revizija NPAA usvojena je 1. marta 2018, u okolnostima intenzivnih priprema dokumenata iz procesa pregovora, otvaranja i privremenog zatvaranja određenog broja pregovaračkih poglavlja. Kao rok za usklađivanje domaćeg pravnog okvira s pravnim okvirom EU određen je kraj 2021. godine.

Sve obaveze iz svoje nadležnosti koje su do sada bile planirane ovim dokumentom NBS je ispunila donošenjem značajnih zakona i podzakonskih akata.

Osim planova za usklađivanje domaćeg pravnog okvira s propisima EU, NPAA sadrži i planirane mere za uspostavljanje ili jačanje institucionalne strukture i administrativnih kapaciteta relevantnih za prenošenje, sprovođenje i primenu pravnih tekovina EU.  Na nivou pregovaračkih grupa kojima rukovodi, za koje je drugonadležna institucija ili u čijem radu učestvuje kao član, NBS kontinuirano sprovodi aktivnosti radi daljeg unapređenja svojih administrativnih kapaciteta, uz podršku projekata finansiranih iz IPA fondova, kao i učešćem zaposlenih na stručnim seminarima i radionicama u zemlji i inostranstvu.