Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA)

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) 29. aprila 2008, Republika Srbija (RS) je stupila u ugovorni odnos sa EU i stekla status pridružene države. Formalizacijom odnosa sa EU, RS se, u skladu sa članom 72. SSP-a, obavezala na postepeno usklađivanje zakonodavstva s pravnim tekovinama EU, kao i na njegovu doslednu primenu.

Radi lakše pripreme države, a naročito administracije za nove izazove i obaveze, kao i za ispunjenje zahteva koji su proisticali iz SSP-a, bilo je neophodno pripremiti program sličan Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina, koji imaju sve države kandidati za članstvo u EU. Navedeni dokument bi definisao razvojne i strateške ciljeve, kao i mere potrebne za njihovu realizaciju.

U tom cilju Vlada RS usvojila je 9. oktobra 2008. Nacionalni program za integraciju RS u EU (NPI), koji je predstavljao prvi sveobuhvatan dokument na osnovu koga su se od 2008. do 2012. planirale sve zakonodavne, institucionalne i administrativne mere u procesu evropskih integracija, a uspostavljen je i prvi koordinacioni mehanizam RS za praćenje njegovog sprovođenja.

Po dobijanju statusa kandidata za članstvo u EU, a u očekivanju otvaranja pristupnih pregovora, Vlada RS je 28. februara 2013. usvojila novi višegodišnji program usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnim tekovinama EU pod nazivom Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (National Programme for the Adoption of the Acquis – NPAA), koji je zamenio dotadašnji NPI.

Nakon otpočinjanja pregovora o članstvu i stupanjem na snagu SSP-a, Vlada RS je 31. jula 2014. usvojila prvu reviziju NPAA. Druga revizija ovog programa usvojena je 17. novembra 2016, u fazi prijema izveštaja sa skrininga, izrade akcionih planova za ispunjenje merila za otvaranje pregovora u pojedinim poglavljima, kao i pripreme pregovaračkih pozicija. Treća revizija NPAA usvojena je 1. marta 2018, u okolnostima intenzivnih priprema dokumenata iz procesa pregovora, otvaranja i privremenog zatvaranja određenog broja pregovaračkih poglavlja. Kao rok za usklađivanje domaćeg pravnog okvira s pravnim okvirom EU određen je kraj 2021. godine.

Sve obaveze iz svoje nadležnosti koje su do 2021. bile planirane ovim dokumentom Narodna banka Srbije je ispunila donošenjem značajnih zakona i podzakonskih akata.

Polazeći od potrebe da NPAA bude prilagođen zahtevima koje postavlja nova metodologija za pristupanje EU, četvrti revidirani NPAA, za period od trećeg tromesečja 2022. do 31. decembra 2025, usvojen je 21. jula 2022. godine.

Pored planova za usklađivanje domaćeg pravnog okvira s propisima EU, NPAA sadrži i planirane mere za uspostavljanje ili jačanje institucionalne strukture i administrativnih kapaciteta relevantnih za prenošenje, sprovođenje i primenu pravnih tekovina EU. Na nivou pregovaračkih grupa kojima rukovodi, za koje je drugonadležna institucija ili u čijem radu učestvuje kao član, Narodna banka Srbije kontinuirano sprovodi aktivnosti radi daljeg unapređenja svojih administrativnih kapaciteta, uz podršku projekata finansiranih iz IPA fondova, kao i učešćem zaposlenih na stručnim seminarima i radionicama u zemlji i inostranstvu.