Program ekonomskih reformi – koordinirano upravljanje ekonomskim i fiskalnim politikama

Kako bi pomogla zemljama Zapadnog Balkana u prevazilaženju posledica svetske ekonomske krize iz 2009, a radi ispunjenja ekonomskih kriterijuma za članstvo, Evropska komisija je u strategiji proširenja za 2014–2015. predložila novi pristup ovom procesu. Naime, inspirisana koordinacijom ekonomske i fiskalne politike između država članica EU i Evropske komisije u okviru Evropskog semestra, Evropska komisija je novi pristup predložila s obzirom da se pokazalo da je koordinirano upravljanje ekonomskim i fiskalnim politikama ojačalo ekonomije u zemljama članicama EU.

Da bi se pripremila za pomenuti proces, RS je, kao država kandidat za prijem u članstvo u EU, započela sa izradom dokumenta pod nazivom Program ekonomskih reformi (Economic Reform Programme – ERP). Program ekonomskih reformi sadrži srednjoročni okvir makroekonomske i fiskalne politike, kao i konkretne strukturne reforme kojima se neposredno podržava makro-fiskalni okvir politike, otklanjaju prepreke rastu i povećava konkurentnost nacionalne ekonomije. S obzirom da ERP predstavlja prenosni (rolling) program, te da se svake godine sprovodi novi ciklus njegove izrade, on u izvesnoj meri zadržava kontinuitet u prioritetima. Odabrane prioritetne strukturne reforme konzistentne su sa onima koje su već definisane u nacionalnim strateškim dokumentima, nacionalnim i regionalnim strategijama, ključnim dokumentima koje RS izrađuje u procesu pristupanja EU, kao i sa preporukama Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Council). Naime, Program ekonomskih reformi razmatra se sa predstavnicima EU u okviru ekonomskog dijaloga sa državama članicama EU, Evropskom komisijom i Evropskom centralnom bankom na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja, nakon čega se usvajaju preporuke učesnicima u procesu (Zapadni Balkan i Turska).

ERP_konferencija

Uloga centralnih banaka u procesu pristupanja Evropskoj uniji – međunarodna konferencija u Narodnoj banci Srbije

U nastojanju da podstakne saradnju i dijalog centralnih banaka u regionu povodom ekonomskog upravljanja u EU, što je tema od značaja za sve države kandidate i potencijalne kandidate, NBS je 27. i 28. maja 2015. organizovala međunarodnu konferenciju „Ekonomsko upravljanje u Evropi i proces pristupanja Evropskoj uniji: koja je uloga centralnih banaka?”. Na konferenciji su učestvovali guverneri i drugi visoki predstavnici centralnih banaka zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, visoki funkcioneri Evropske centralne banke i Evropske komisije, ministri u Vladi RS, kao i predstavnici drugih institucija i akademske zajednice.

Konferencija je organizovana u saradnji s Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbHGIZ), koju je angažovalo nemačko Savezno ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju. Inače, GIZ kontinuirano podržava RS putem mnogobrojnih bilateralnih i regionalnih projekata.

Nakon konferencije NBS je objavila i publikaciju - zbornik radova i izlaganja učesnika konferencije, čiji su urednici guverner NBS Jorgovanka Tabaković i profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani Mojmir Mrak.