Funkcija poslednjeg utočišta

Funkcija “poslednjeg utočišta” je standardna funkcija centralnih banaka širom sveta i najkraće se definiše kao spremnost centralne banke da, u cilju zaštite deponenata ili/i sprečavanja sistemske krize u finansijskom sistemu, odobri kredit poslovnoj banci koja nije u mogućnosti da koristi druge povoljnije izvore likvidnosti dostupne na tržištu. Narodna banka Srbije je svojom Odlukom o uslovima i načinu odobravanja kredita za hitno obezbeđenje likvidnosti banaka bliže odredila sopstvenu ulogu “poslednjeg utočišta” definišući uslove pod kojima poslovne banke mogu od centralne banke zatražiti kredit za likvidnost za prevazilaženje privremenih poteškoća sa likvidnošću, uz neophodan preduslov da su usvojile program mera za prevazilaženje tih teškoća.