Добијање овлашћења за обављање мењачких послова

Привредни субјекти (привредна друштва и предузетници) заинтересовани за добијање овлашћења за обављање мењачких послова подносе Народној банци Србије захтев, уз који прилажу прописану документацију.
Уз захтев за добијање овлашћења за обављање мењачких послова, доставља се следећа документација:

 1. доказ о упису у регистар код надлежног органа (решење Агенције за привредне регистре);
 2. писмено закључен уговор с банком/банкама у вези са обављањем мењачких послова, који обавезно садржи списак с називима и важећим адресама мењачких места, као и одредбу да уговор не производи правно дејство ако привредни субјект нема овлашћење;
 3. доказ, не старији од шест месеци, да власник, односно оснивач привредног субјекта, односно директор / члан управног одбора и/или друго одговорно лице привредног субјекта, односно директор / члан управног одбора и/или друго одговорно лице оснивача привредног субјекта и радник који ће непосредно обављати мењачке послове нису правноснажно осуђени за кривична дела против привреде, имовине, живота и тела, јавног реда и мира, службене дужности и правног саобраћаја, за кривична дела прања новца и финансирања тероризма и/или за друго кривично дело и/или привредни преступ који их чине неподобним за обављање мењачких послова (уверење/потврда Министарства унутрашњих послова да то лице није правноснажно осуђивано за поменута кривична дела и уверење/потврда Привредног суда према месту пребивалишта тог лица да није правноснажно осуђивано за привредни преступ);
 4. доказ, не старији од шест месеци, да привредни субјект – правно лице које подноси захтев и оснивач привредног субјекта – правно лице нису осуђени прaвнoснaжнoм пресудом зa кривично дeло, као и да се против њих не води кривични поступак, у смислу зaкoна којим се уређује oдгoвoрнoст прaвних лицa зa кривичнa дeлa и/или да нису осуђени правноснажном пресудом за привредни преступ који их чини неподобним у вези са обављањем мењачких послова, у смислу закона којим се уређује привредни преступ (уверење/потврда Основног суда према седишту привредног субјекта да привредни субјект није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело; уверење/потврда Основног суда према седишту привредног субјекта да се против привредног субјекта не води кривични поступак; уверење/потврда Привредног суда према месту седишта привредног субјекта да привредни субјект није осуђиван за привредни преступ; уверење Вишег суда – Посебног одељења за организовани криминал да привредни субјект није осуђиван за кривична дела из надлежности Посебног одељења за организовани криминал и уверење Вишег суда – Посебног одељења за сузбијање корупције да привредни субјект није осуђиван за кривична дела из надлежности Посебног одељења за сузбијање корупције);
 5. списак сарадника власника, односно оснивача и одговорног лица привредног субјекта, подносиоца захтева за добијање овлашћења за обављање мењачких послова, у смислу закона којим се уређује девизно пословање (под сарадником се сматра: свако физичко лице које је члан органа управљања или друго одговорно лице код правног субјекта у којем је оснивач, власник или одговорно лице привредног субјекта на руководећем положају или је стварни власник тог субјекта; свако физичко лице које је стварни власник правног субјекта у којем је оснивач, власник или одговорно лице привредног субјекта на руководећем положају, као и свако физичко лице које са оснивачем, власником или одговорним лицем привредног субјекта има стварно власништво над истим правним субјектом);
 6. списак радника који ће непосредно обављати мењачке послове, с подацима о идентификационим бројевима цертификата за обављање мењачких послова за ове раднике, које је издала Народна банка Србије, односно други надлежни орган пре 1. јануара 2019. године, уз копије њихових личних карата;
 7. доказ о стеченој најмање средњој стручној спреми за раднике који ће непосредно обављати мењачке послове (оверена фото-копија);
 8. потписе лица овлашћених за заступање овлашћеног мењача које је оверио надлежни орган;
 9. доказ о основу коришћења пословног простора за обављање мењачког посла (доказ о својини над пословним простором, односно уговор о закупу на најмање годину дана или други доказ да привредни субјект основано користи пословни простор за обављање мењачких послова), односно одлуку надлежног органа којом доказује да је добио дозволу за коришћење земљишта када као пословни простор користи монтажни објекат;
 10. изјаву да поседује следећу опрему: металну касу, бројачку машину, UV лампу и савремене уређаје за откривање фалсификата (уређаје са сензорима за маркере и магнетну детекцију који откривају већину фалсификата америчког долара и уређаје који откривају фалсификате евра);
 11. изјаву да поседује опрему према спецификацији Народне банке Србије, односно банке за коришћење софтвера Народне банке Србије односно банке;
 12. изјаву да поседује видео-опрему која омогућава непрекидно снимање благајничког места у току радног времена овлашћеног мењача и чување видео-снимака за најмање десет последњих радних дана тог мењачког места; од 1. септембра 2023. године – изјаву да поседује видео-опрему која омогућава непрекидно снимање благајничког места овлашћеног мењача и чување видео-снимака за најмање 30 последњих дана у којима је овлашћени мењач обављао мењачке послове;
 13. доказ о уплаћеној накнади за решавање по захтеву за издавање овлашћења за обављање мењачких послова у износу од 16.400 динара у складу са Одлуком о јединственој тарифи, по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге – тарифни број 2. тарифни став 24. те одлуке, на рачун Народне банке Србије – Сектора за девизне послове и кредитне односе са иностранством бр. 980-737-56, с позивом на број 9-020024-МБР;
 14. доказ о уплати републичке административне таксе из тарифног броја 1. и 9. Одељак А Тарифе републичких административних такси Закона о републичким административним таксама у износу од 1.040 динара, број рачуна 840-742221843-57, модел 97, с позивом на број који се може пронаћи на линку (Потребно је да у табели Списак општина, градова, аутономних покрајина и републике са шифрама трезора и надлежним организационим јединицама Управе за трезор, која се отвара притиском на горњи линк, привредни субјект у колони 2 пронађе општину/град у којој има седиште и да из колоне 4 унесе припадајућу шифру с контролним бројем у поље Позив на број);
 15. обавештење о радном времену, као и о времену коришћења одмора у току рада;
 16. изјаву о сагласности у вези с чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку.

Ако привредни субјект намерава да мењачке послове обавља и на банкомату који је одвојен од исплатно-уплатног благајничког места које је одредио за банкомат, писмено закључен уговор с банком/банкама у вези са обављањем мењачких послова из тачке 2. мора да садржи и адресу на којој се налази банкомат са назнаком мењачког места коме банкомат и исплатно-уплатно благајничко место припадају. Уз доказе из тачке 9. привредни субјект прилаже и документ на основу кога користи локацију на којој се налази банкомат.

Ако привредни субјект намерава да мењачке послове обавља на мењачком месту и/или на банкомату који се налазe на међународном аеродрому или луци, иза места где се врши гранична провера лица у складу са законом којим се уређује гранична контрола, и/или у уређеном простору за приређивање посебних игара на срећу у складу са законом којим се уређују игре на срећу – обавезан је да то наведе у захтеву за добијање овлашћења за обављање мењачких послова, као и да наведе детаљне информације које се односе на простор у коме ће се обављати мењачки послови (нпр. опис тачне локације мењачког места, односно у ком делу аеродрома / луке / простора за приређивање посебних игара на срећу се мењачко место налази).

Предложени назив мењачког места привредног субјекта наведен у захтеву за добијање овлашћења за обављање мењачких послова треба да испуњава начело примерености и прикладности садржаја, под којим се подразумева да назив мењачког места не може да садржи речи које се могу сматрати увредљивим, дискриминаторским, повезаним с криминалом или супротним добрим пословним обичајима или професионалној етици.

Народна банка Србије препоручује да привредни субјект уплати трошкове поступка за добијање овлашћења (из тачке 13) истога дана када Народној банци Србије поднесе захтев за добијање овлашћења за обављање мењачких послова с прописаном документацијом.

Ако је привредни субјект испунио услове за обављање мењачких послова, Народна банка Србије доноси решење о издавању овлашћења за обављање мењачких послова, и то посебно за свако мењачко место, у року од 30 дана од дана пријема захтева с комплетном документацијом.

Привредни субјект коме је Народна банка Србије решењем издала овлашћење за обављање мењачких послова дужан је да почне да обавља мењачке послове у року од 30 дана од дана пријема тог решења.

Мењачке послове овлашћени мењач може обављати коришћењем софтвера Народне банке Србије или софтвера банке с којом има закључен уговор о обављању мењачких послова.

Овлашћени мењач је дужан да о свакој промени података везаних за документацију поднету уз захтев за добијање овлашћења обавести Народну банку Србије, и то у року од пет радних дана од дана настанка те промене, с тим што је обавештење о промени пословног простора за обављање мењачких послова овлашћени мењач дужан да достави пре настанка ове промене.

Ову врсту обавештења овлашћени мењач доставља у писменој форми или електронски.

Приликом закључивања новог уговора о обављању мењачких послова с другом банком, овлашћени мењач је у обавези да овај уговор достави Народној банци Србије одмах, а најкасније у року од пет радних дана од дана закључења, као и да о измени, раскиду или престанку важности уговора одмах обавести Народну банку Србије и достави копију анекса уговора, односно уговор о раскиду.

Обрасци: