Пензијски фондови

Основни циљ Народне банке Србије у надзору друштава за управљање добровољним пензијским фондовима део је опште функције успостављања кредибилног финансијског система. Функција Народне банке Србије у овом сегменту финансијских услуга јесте обезбеђивање стабилности и тржишне дисциплине добровољних пензијских фондова кроз јавност рада, адекватност система управљања ризицима и одговорност за деловање друштава за управљање добровољним пензијским фондовима, као и кроз поверење у рад супервизије.

Народна банка Србије ће тежити успостављању реалне јавности рада, која ће грађанима омогућити да се, у складу са сопственим приоритетима, одлуче за обим ризика који прихватају приступањем одређеном добровољном пензијском фонду. Јавност рада добровољних пензијских фондова пратиће адекватна транспарентност креирања нормативних основа и вршења надзора Народне банке Србије, с циљем контроле процеса од стране стручне, академске и опште јавности и успостављања односа међусобног поверења. Народна банка Србије руководиће се принципима проактивне заштите адекватности управљања средствима чланова добровољних пензијских фондова и принципима превентивног надзора над друштвима за управљање добровољним пензијским фондовима уопште.

Новости и саопштења

Обавештење о полагању стручног испита за за издавање дозволе физичким лицима за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду у новембарском испитном року
Датум :
01.10.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Препоруке члановима добровољних пензијских фондова
Датум :
04.05.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Сектор добровољних пензијских фондова у Србији – извештај за четврто тромесечје 2019. године
Датум :
23.03.2020.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања
Листа обвезника под надзором Народне банке Србије који су доставили обавештење и уредну документацију којом се доказује да су испуњени услови за спровођење поступка видео-идентификације
Датум :
02.03.2020.
Извор :
Центар за посебну контролу - АМЛ
Сектор добровољних пензијских фондова у Србији – извештај за треће тромесечје 2019. године
Датум :
28.11.2019.
Извор :
Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања