Прописи из области рачуноводства

Прописи у примени почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембар 2021. године

Прописи у примени од 1. јануара 2018.

Прописи у примени од 31. децембра 2014. 

Прописи на снази до 31. децембра 2014.

 Прописи на снази до 1. јула 2008.

Захтев за повраћај уплаћених средстава

Приликом обраћања Народној банци Србије за повраћај уплаћених средстава на рачун 980-333-07-ЗИН-уплата за лична документа и остале приходе – физичка лица (уплатиоци) у обавези су да захтев подносе искључиво на прописаном обрасцу, с добровољним пристанком за обраду личних података, сходно члану 15. Закона о заштити података о личности.

Образац захтева може се преузети у електронској форми, као и у папирном облику на писарницама и пријемним местима пословних објеката Народне банке Србије у Београду (Краља Петра 12, Немањина 17, Пионирска 2, Устаничка 130) и филијала у Новом Саду, Нишу, Ужицу и Крагујевцу.

Захтеве који нису поднети на прописаном обрасцу, као и непотпуне захтеве, Народна банка Србије неће узети у разматрање.