Управљање ризицима

Банке се у свом пословању неминовно срећу с различитим врстама ризика, из којих могу проистећи негативни ефекти на пословање банке. Банке су дужне да успоставе свеобухватан и поуздан систем управљања ризицима, који је укључен у све пословне активности и који обезбеђује да ризични профил банке увек буде у складу с већ утврђеном склоношћу ка ризицима.

Систем управљања ризицима обухвата:

  • стратегију и политику за управљање ризицима, као и процедуре за идентификовање и мерење ризика, процену о ризицима и процедуре за управљање њима;
  • одговарајућу унутрашњу организацију, односно организациону структуру банке;
  • ефективан и ефикасан процес управљања свим ризицима којима је банка изложена или може бити изложена у свом пословању;
  • адекватан систем унутрашњих контрола;
  • одговарајући информациони систем;
  • адекватан процес интерне процене о адекватности капитала.

Банке су у свом пословању нарочито изложене, или могу бити изложене, следећим ризицима: ризику ликвидности; кредитном ризику (укључујући и резидуални ризик, ризик од смањења вредности потраживања, ризик измирења/испоруке, као и ризик друге уговорне стране); каматном ризику; девизном ризику и осталим тржишним ризицима; ризику концентрације, који посебно укључује ризике изложености банке према једном лицу или групи повезаних лица; ризицима улагања банке; ризицима који се односе на земљу порекла лица према коме је банка изложена (ризик земље); оперативном ризику, који посебно укључује правни ризик; ризику усклађености пословања банке; ризику од прања новца и финансирања тероризма; стратешком ризику.

Ризик ликвидности је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке услед неспособности банке да испуњава доспеле обавезе, и то због повлачења постојећих извора финансирања, односно немогућности прибављања нових извора финансирања (ризик ликвидности извора финансирања), отежаног претварања имовине у ликвидна средства због поремећаја на тржишту (тржишни ризик ликвидности).

Кредитни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке услед неизвршавања обавеза дужника према банци.

Резидуални ризик је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке зато што су технике ублажавања кредитног ризика мање ефикасне него што се очекује или њихова примена недовољно утиче на умањење ризика којима је банка изложена.

Ризик од смањења вредности потраживања (dilution risk) јесте могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке због смањења вредности откупљених потраживања услед готовинских или неготовинских обавеза претходног повериоца према дужнику.

Ризик измирења/испоруке је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке услед неизмирених трансакција или неизвршавања обавезе друге уговорне стране по трансакцијама слободне испоруке на уговорени датум измирења/испоруке (due delivery date).

Ризик друге уговорне стране (counterparty credit risk) јесте могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке услед неизмирења обавезе друге уговорне стране у трансакцији пре коначног поравнања новчаних токова трансакције, односно измирења новчаних обавеза по тој трансакцији.

Тржишни ризици обухватају девизни ризик, ценовни ризик по основу дужничких хартија од вредности и по основу власничких хартија од вредности, и робни ризик.

Каматни ризик је ризик од могућег настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке по основу позиција из банкарске књиге услед промена каматних стопа.

Девизни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке услед промене девизног курса.

Ризик концентрације је ризик који директно или индиректно произлази из изложености банке према истом или сличном извору настанка ризика, односно истој или сличној врсти ризика.

  • Ризици изложености банке обухватају ризике изложености банке према једном лицу или према групи повезаних лица.

Ризици улагања банке обухватају ризике њених улагања у лица која нису лица у финансијском сектору и улагања у основна средства и инвестиционе некретнине.

Ризик земље је ризик који се односи на земљу порекла лица према коме је банка изложена, односно ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке због немогућности банке да наплати потраживања од овог лица услед политичких, економских или социјалних прилика у земљи порекла тог лица.

Оперативни ризик односи се на могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке који су последица пропуста (ненамерних и намерних) у раду запослених, неодговарајућих интерних процедура и процеса, неадекватног управљања информационим и другим системима, као и услед непредвидивих екстерних догађаја. Оперативни ризик укључује и правни ризик.

  • Правни ризик представља могућност настанка губитака услед казни и санкција проистеклих из судских спорова по основу неиспуњавања уговорних и законских обавеза, као и услед казни и санкција изречених од стране регулаторног тела.

Ризик усклађености пословања банке је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке услед пропуштања да се пословање усклади са законом и другим прописима и стандардима пословања, процедурама о спречавању прања новца и финансирања тероризма и другим процедурама, као и с другим актима којима се уређује пословање банака, а посебно обухвата ризик од санкција регулаторног тела, ризик од финансијских губитака и репутациони ризик.

  • Репутациони ризик се односи на могућност настанка губитака услед негативног утицаја на тржишно позиционирање банке.

Стратешки ризик је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат или капитал банке услед непостојања одговарајуће политике и стратегија, те њиховог неадекватног спровођења, као и услед промена у окружењу у коме банка послује или изостанка одговарајућег реаговања банке на те промене.