Поверљивост података и захтев за подацима

У складу са Законом о званичној статистици, Народна банка Србије податке прикупљене статистичким истраживањем и другим активностима користи искључиво у статистичке сврхе и објављује у агрегираном (збирном) облику, а предузима и све прописане административне, техничке и организационе мере, неопходне за заштиту поверљивости података.

Народна банка Србије може, уколико тражени подаци нису одређени као тајни подаци, обезбедити статистичке податке у агрегираном (збирном) облику за које је надлежна на захтев корисника. Физичка лица упућују захтев за подацима преко следећег линка, а правна лица на мејл адресе istrazivanje@nbs.rs или research@nbs.rs.

Народна банка Србије обезбеђује тражене податке уз накнаду која је ближе утврђена у Одлуци о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, и то у тарифном броју 24: Послови статистике.