Показатељи финансијске стабилности

У циљу успешног обављања активности очувања и јачања финансијске стабилности у Народној банци Србије израђује се скуп макропруденцијалних показатеља чији је циљ контрола и управљање системским ризиком у финансијском систему земље.

Одабрани макропруденцијални показатељи финансијског сектора

  2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. T1
2021.
Регулаторни капитал у односу на ризичну активу 21,9 21,4 19,9 19,1 19,9 20,9 20,0 20,9 21,8 22,6 22,3 23,4 22,4 22,3
Основни капитал у односу на ризичну активу 17,9 16,5 15,9 18,1 19,0 19,3 17,6 18,8 20,0 21,6 21,1 22,4 21,6 21,4
Нето проблематични кредити у односу на регулаторни  капитал 15,5 26,9 35,5 52,1 52,3 55,9 56,0 44,0 27,1 17,7 9,7 6,3 6,7 7,0
Проблематични кредити у односу на укупне кредите 11,3 15,7 16,9 19,0 18,6 21,4 21,5 21,6 17,0 9,8 5,7 4,1 3,7 3,9
Исправка вредности проблематичних кредита у односу на 
бруто проблематичне кредите
56,9 50,9 47,2 51,0 50,0 50,9 54,9 62,3 67,8 58,1 60,2 61,5 59,0 58,8
Исправка вредности укупних кредита у односу на бруто проблематичне кредите 73.2 61,4 53,9 57,0 54,9 55,8 59,0 66,8 72,9 66,8 78,7 84,2 93,4 91,2
Принос на активу 2,1 1,0 1,1 0,0 0,4 -0,1 0,1 0,3 0,7 2,1 2,2 1,8 1,1 1,2
Принос на капитал 9,0 4,6 5,3 0,2 2,0 -0,4 0,6 1,5 3,3 10,5 11,3 9,8 6,5 7,3
Ликвидна актива у односу на краткорочне обавезе 75,7 75,1 70,1 70,6 65,0 66,4 66,7 61,3 56,6 50,9 50,5 50,5 50,9 50,7
Ликвидна актива у односу на укупну активу 47,8 49,0 43,7 42,3 38,9 41,0 42,2 40,5 38,9 35,1 35,7 36,0 37,3 37,4
Нето отворена девизна позиција у односу на регулаторни капитал 4,2 1,1 1,6 4,2 4,6 3,3 2,6 2,8 2,3 2,4 4,3 0,6 0,2 0,5

Поред анализе макропруденцијалних показатеља, међусобно повезани модели који описују понашање банака, предузећа и домаћинства служе за оцену рањивости, како појединачних институција, тако и финансијског сектора у целини и представљају аналитичку подршку у процесу доношење макропруденцијалних одлука.

Више о квантитативним моделима и њиховим резултатима: