Проширени општи систем за дисеминацију података (e-GDDS)

Од маја 2009. године Република Србија је члан општег система за дисеминацију (достављање) података (General Data Dissemination System – GDDS) Међународног монетарног фонда, односно члан проширеног општег система дисеминације података (Enhanced General Data Dissemination System – e-GDDS) од 2015. године.

Систем e-GDDS заменио је и наследио GDDS, те представља структурирани систем који има за циљ унапређење квалитета и дисеминације података из области економске, финансијске и социодемографске статистике држава чланица Међународног монетарног фонда. Овај систем је основа за достизање виших статистичких стандарда дисеминације података (SDDS и SDDS+).

У оквиру e-GDDS земље чланице Фонда објављују метаподатке, односно систематичне и дескриптивне информације о садржају и организацији података, као и о концепту, изворима и методама њиховог прикупљања и обраде. Скупови метаподатака су подељени у следеће категорије:

  • реални сектор (национални рачуни, цене, производња, тржиште рада), 
  • фискални сектор,
  • финансијски сектор, 
  • спољни сектор, 
  • социо-демографски подаци (број становника, здравство, образовање, сиромаштво).

У сарадњи Републичког завода за статистику, Народне банке Србије, Министарства финансија и Београдске берзе, у оквиру e-GDDS, израђена је национална страница сумарних података (National Summary Data Page – NSDP) за Републику Србију, која је постављена на веб-сајту Републичког завода за статистику. Страница примењује стандардизовани систем за размену података и метаподатака (Statistical Data and Metadata Exchange – SDMX) у настојању да служи као јединствено средство публиковања за главне макроекономске и финансијске податке Републике Србије.

Презентација Србије у оквиру e-GDDS и националне странице сумарних података (NSDP) доступна је у билтену Међународног монетарног фонда о стандардима дисеминације (Dissemination Standards Bulletin Board – DSBB), као и на веб-сајту Републичког завода за статистику: