Годишњи извештај о стабилности финансијског система

Основни циљ Годишњег извештаја о стабилности финансијског система јесте информисање јавности о стању и ризицима у финансијском систему, као и правовремено указивање на потенцијалне системске ризике. У ту сврху, у овом извештају су описани кључни системски ризици из домаћег и међународног окружења, регулаторне мере које се предузимају или ће се предузети ради њиховог ублажавања или отклањања, али и спречавања њиховог настанка. На агрегатном нивоу дати су резултати макропруденцијалних стрес-тестова за банкарски сектор, тенденције у банкарском и небанкарском сектору, кретања у домаћем и међународном окружењу, као и кретања различитих сегмената финансијског тржишта. Посебно се обрађују најактуелније теме на глобалном и домаћем нивоу из домена финансијске стабилности и макропруденцијалне политике, у великом броју стручних осврта.

Наслови осврта у последњем издању:

  • Oсврт 1: Улога финансијске стабилности у новој стратегији монетарне политике Европске централне банке
  • Oсврт 2: Макропруденцијални стрес-тестови банкарског сектора зоне евра Европске централне банке у условима пандемије вируса корона
  • Oсврт 3: Новине у погледу развоја тржишта капитала
  • Осврт 4: Развој fintech-а и регулисање дигиталне имовине у Републици Србији
  • Осврт 5: Процене вредности стамбених непокретности у 2021. години
  • Oсврт 6: Регулаторне новине у вези са заштитним слојевима капитала прописане Петом директивом о капиталним захтевима
  • Oсврт 7: Климатски стрес-тест Европске централне банке

Архива извештаја о стабилности финансијског система

Извештај о стању у финансијском систему

Народна банка Србије је до 2010. године Народној скупштини подносила Извештај о стању у финансијском систему.