Годишњи извештај о стабилности финансијског система

Основни циљ Годишњег извештаја о стабилности финансијског система јесте информисање јавности о стању и ризицима у финансијском систему, као и правовремено указивање на потенцијалне системске ризике. У том циљу, у овом извештају су описани кључни системски ризици из домаћег и међународног окружења, регулаторне мере које се предузимају или ће се предузети ради њиховог ублажавања или отклањања, али и спречавања њиховог настанка. На агрегатном нивоу дати су резултати макропруденцијалних стрес-тестова за банкарски сектор, тенденције у банкарском и небанкарском сектору, кретања у домаћем и међународном окружењу, кретања с различитих сегмената финансијског тржишта. У Извештају се обрађују и теме одрживости јавног и спољног дуга на претпостављена стрес-сценарија. Посебно се обрађују најактуелније теме на глобалном и домаћем нивоу из домена финансијске стабилности и макропруденцијалне политике, кроз велики број стручних осврта.

Табеле и графикони у последњем издању

Наслови осврта у последњем издању:

  • Oсврт 1: Примена макропруденцијалне политике после финансијске кризе
  • Oсврт 2: Пандемија и утицај на финансијску стабилност
  • Осврт 3: Особине кредитног циклуса у Србији и улога контрацикличног заштитног слоја капитала
  • Осврт 4: Развој инстант плаћања у Србији као подстицај безготовинским начинима плаћања
  • Осврт 5: Процене вредности стамбених непокретности
  • Oсврт 6: Унапређење регулаторног оквира –Пета директива о капиталним захтевима
  • Осврт 7: Значај страних банака у кредитирању зајмопримаца земаља у развоју – пример Србије

Архива извештаја о стабилности финансијског система

Извештај о стању у финансијском систему

Народна банка Србије је до 2010. године Народној скупштини подносила Извештај о стању у финансијском систему.