Дигитална имовина

Дигитална имовина, односно виртуелна имовина, означава дигитални запис вредности који се може дигитално куповати, продавати, размењивати или преносити и који се може користити као средство размене или у сврху улагања.

Виртуелна валута је врста дигиталне имовине коју није издала и за чију вредност не гарантује централна банка, нити други орган јавне власти, која није нужно везана за законско средство плаћања и нема правни статус новца или валуте.
Пружање услуга повезаних с дигиталном имовином уређено је Законом о дигиталној имовини („Службени гласник РС“, бр. 153/2020) и подзаконским актима надзорних органа (Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности) донетим на основу тог закона. Народна банка Србије надлежна је за одлучивање у управним поступцима, доношење подзаконских аката, надзор над обављањем послова и остваривање других права и обавеза надзорног органа у делу који се односи на виртуелне валуте као врсту дигиталне имовине.

Дозволу за пружање услуга повезаних с виртуелним валутама издаје Народнa банкa Србије.

Обавештење

Правна лица и предузетници са седиштем у Републици Србији или који послују у Републици Србији (нпр. преко огранка) који су стекли виртуелну валуту, без обзира на начин стицања, а при том стицању нису користили услуге повезане с виртуелним валутама код пружаоца услуга који има дозволу Народне банке Србије за пружање тих услуга, податке у Евиденцију ималаца виртуелних валута достављају преко Центра за размену података, који је доступан на следећем линку: https://dataexchange.nbs.rs/WebSite.