Добијање овлашћења за обављање мењачких послова услед промене осталих података

Уз захтев за добијање овлашћења за обављање мењачких послова услед промене осталих података (промена пословног имена привредног субјекта, промена адресе седишта привредног субјекта, промена назива мењачког места итд.), доставља се следећа документација:

  1. доказ о упису у регистар код надлежног органа (решење Агенције за привредне регистре);
  2. анекс закљученог уговора с банком/банкама о обављању мењачких послова;
  3. подаци о радницима који ће непосредно обављати мењачке послове, укључујући и идентификационе бројеве цертификата за обављање мењачких послова за ове раднике, уз фото-копију личне карте односно очитану личну карту (ако рад настављају радници који су већ пријављени Народној банци Србије, потребно је да се достави списак радника с подацима, а ако овлашћени мењач пријављује нове раднике, потребно је да достави и прописану документацију);
  4. изјава о поседовању опреме за обављање мењачких послова и обавештење о радном времену, као и о времену коришћења одмора у току рада;
  5. доказ о уплаћеној накнади за решавање по захтеву за издавање овлашћења за обављање мењачких послова због промене података у регистру овлашћених мењача у износу од 1.070 динара у складу са Одлуком о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, тарифни број 2. тарифни став 30. те одлуке, на рачун Народне банке Србије – Сектора за девизне послове и кредитне односе са иностранством бр. 980-737-56, с позивом на број 9-020030-МБР;
  6. доказ о уплати републичке административне таксе из тарифног броја 1. и 9. Одељак А Тарифе републичких административних такси Закона о републичким административним таксама у износу од 900 динара, број рачуна 840-742221843-57, модел 97, с позивом на број који се може пронаћи на линку (Потребно је да у табели „СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР“ који се отвара притиском на горњи линк, привредни субјект у колони 2. пронађе општину/град у којој има седиште и да из колоне 4. унесе припадајућу шифру са контролним бројем у поље „позив на број“).

Народна банка Србије препоручује да привредни субјект уплати накнаду за услуге у вези са обављањем мењачких послова за добијање овлашћења (из тачке 5) истога дана када Народној банци Србије поднeсe захтев за добијање овлашћења за обављање мењачких послова услед промене осталих података с прописаном документацијом.

Образац: