Потврде и остали подаци на захтев странака

На захтев поверилаца и дужника, Одељење принудне наплате у Крагујевцу, уз накнаду, издаје следеће потврде:

  • потврду да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати,
  • потврду о броју дана блокаде, 
  • потврду о редоследу наплате одређеног налога блокаде, 
  • потврду о укупно неизвршеним основама и налозима у принудној наплати, 
  • потврду о евидентираним неизвршеним основама и налозима – списак свих неизвршених решења и налога, 
  • потврду о извршеној принудној наплати основа и налога, 
  • потврду о извршеном решењу,
  • потврду о извршењу менице
  • потврду о евидентираним неизвршеним основама и налозима у принудној наплати за дужнике у стечају

и даје друге податке.

Захтев за издавање потврде подноси се искључиво путем линка, попуњавањем података о дужнику и врсти потврде која се тражи, као и да ли захтев подноси физичко или правно лице :

Напомена: Захтеви за потврдe за синдикате, кућне савете, верске организације и друга правна лица која имају исте матичне бројеве подносе се писменим путем или имејлом zahtevzapotvrde@nbs.rs надлежној организационој јединици принудне наплате у Крагујевцу.

Остали захтеви

Поред наведеног, на захтев странке, ради се обрачун камате по траженој стопи и каматном периоду за одређени износ главнице на обрасцу ПН ЗАХТЕВ 2.

Захтев за повлачење налога из трећег реда приоритета (хартија од вредности, меница и овлашћења), потписан и оверен печатом и потписом с картона депонованих потписа, на обрасцу ПН ЗАХТЕВ 3, подноси поверилац и предаје банци код које има отворен текући рачун. Скенирани захтев, заједно са скенираним налогом о уплати накнаде за повлачење налога, банка доставља Народној банци Србије на и-мејл: povlacenje3.red@nbs.rs .

Захтев за повлачење менице са авалом правног лица и достављање података о износу који је извршен на терет дужника подноси банка дужника на обрасцу ПН ЗАХТЕВ 3А, а скенирани захтев (без плаћања накнаде) доставља Народној банци Србије на и-мејл: povlacenje3.red@nbs.rs .

Накнада за повлачење налога из принудне наплате наплаћује се по Тарифи Народне банке Србије, и то по тарифном броју 12, тарифни став 4, а за издавање потврда и давање других података по тарифним ставовима 5, 6, 7 и 8.