Препоруке

У оквиру активности очувања и одржавања финансијске стабилности Народна банка Србије идентификује потенцијалне ризике који могу угрозити финансијску стабилност и доприноси подизању свести економских актера о потенцијалним ризицима.

Ризици Мере
Спољњи ризици
 • погоршање макроекономских кретања на глобалном нивоу и утицај на раст кредитног ризика;
 • различите монетарне политике ФЕД-a и ЕЦБ-а и утицај на промену токова капитала према тржиштима земаља у успону и развоју који могу изазвати нестабилност на тим тржиштима;
 • волатилност цена на светским финансијским и робним тржиштима;
 • формирање ценовних балона услед неадекватне процене ризика и потенцијално преливање на домаће тржиште;
 • неблаговремено прилагођавање банака честим променама у регулаторним стандардима (нпр. захтеви за капиталом) може неповољно утицати на пословање матичних банака и, последично, на њихове супсидијаре на домаћем тржишту;
 • смањење ликвидности матичних банака на нивоу Европске уније и евентуално повлачење ликвидности од домаћих банака;
 • опоравак зоне евра и наших других важних спољнотрговинских партнера спорији од очекиваног;
 • раст променљивих каматних стопа на кредите индексиране у страној валути после окончања периода изузетно ниских каматних стопа водећих централних банака;
 • нарушавање безбедности информационих система финансијских институција услед сајбер ризика.
 • увођење адекватних инструмената макропруденцијалне политике усмерених на цикличну димензију системског ризика;
 • вођење конзистентне, контрацикличне, флексибилне и опрезне макроекономске политике (монетарне, фискалне и макропруденцијалне), која ће довести до успостављања спољне равнотеже и повећања отпорности привреде на шокове из међународног окружења, очувања унутрашње равнотеже и дугорочно одрживог економског раста;
 • сарадња с банкарским групама и европским и међународним финансијским институцијама како би се обезбедила што већа финансијска подршка домаћем банкарском сектору; активно учешће у међународним форумима и радним групама;
 • сарадња с матичним супервизорима ради благовремене процене ефеката мера које намеравају да утврде;
 • јачање домаће инвеститорске базе (нпр. пензијски фондови и сл.);
 • развој нових финансијских инструмената ради јачања базе домаћих извора средстава;
 • симулација ануитетних планова за нове кредите са уговореном променљивом каматном стопом на ризик каматне стопе у циљу упозоравања клијената на каматни ризик;
 • наставак спровођења Стратегије динаризације финансијског система Србије и промовисање употребе домаће валуте;
 • повећавање отпорности информационих система на ову врсту ризика.
Унутрашњи ризици
 • висок ниво евроизације финансијског система повећава изложеност домаћег финансијског система кретањима на међународним тржиштима;
 • наставак спровођења Стратегије динаризације од стране свих релевантних учесника: Народне банке Србије, Владе РС и банака, уз помоћ међународних финансијских институција;
 • даља примена микропруденцијалних и макропруденцијалних регулаторних мера усмерених на ограничење ризика евроизације;
 • даља промоција динарских финансијских инструмената – од динарске штедње до државних хартија у домаћој валути, као што је нова штедна обвезница Републике Србије намењена становништву;
 • учешће проблематичних кредита у укупним кредитима, и поред значајног смањења у претходном периоду, може утицати на аверзију банака према ризику и, последично, на кредитни раст и профитабилност банкарског сектора;
 • наставак спровођења Стратегије за решавање проблематичних кредита; Народна банка Србије је у потпуности реализовала све активности предвиђене Акционим планом које су биле усмерене на јачање капацитета банака за решавање питања проблематичних кредита, предузела је и низ других мера;
 • применом одлуке Народне банке Србије о рачуноводственом отпису билансе активе банке, којом је прописан обавезни отпис за кредите који су у потпуности покривени исправком вредности, додатно је смањена стопа учешћа проблематичних кредита;
 • пуна примена Међународног стандарда финансијског извештавања бр. 9, којим се с концепта насталог губитка прелази на концепт очекиваног губитка;
 • неравномерни опоравак кредитне активности;
 • даље смањење и спречавање настанка нових проблематичних кредита ради стимулисања раста кредитне активности и смањења аверзије банака према ризику;
 • мере Народне банке Србије које доприносе расту кредитног потенцијала банака, чиме се подстиче привредна активност и смањује незапосленост;
 • неадекватна процена вредности непокретности датих као средство обезбеђења кредита излаже банке ризику у случају потребе за њиховим активирањем;
 • примена новог Закона о проценитељима вредности непокретности и Националних стандарда за процену вредности непокретности од стране лиценцираних проценитеља;
 • приступом лиценираних проценитеља Бази података коју води Народна банка Србије о проценама вредности непокретности које су предмет обезбеђења и вредности кредита који су њима обезбеђени, омогућена је квалитетнија процена вредности непокретности, што доприноси смањењу ризика настанка нових проблематичних кредита;
 • неповољна рочна структура домаће штедње;
 • едукативне активности и информисање јавности о могућностима и исплативости дугорочне штедње;
 • развој дугорочних домаћих финансијских производа;
 • повећање процикличности финансијског система;
 • калибрација стопе контрацикличног заштитног слоја капитала и увођење других макропруденцијалних инструмената усмерених на ублажавање цикличне димензије системског ризика;
 • нови информационо-технолошки ризици услед иновација и дигитализације финансијских услуга.
 • повећавање отпорности информационих система увођењем најновијих мера заштите и доношењем одговарајућих процедура.