Прописи

Монетарна политика

Финансијска стабилност

Реструктурирање банака

Послови са иностранством

Девизни послови

Сервисирање јавног дуга

Платни систем и платне услуге

Контрола пословања банака

Надзор над платним институцијама и институцијама електронског новца

Надзор над обављањем делатности осигурања

Надзор добровољних пензијских фондова

Надзор у области финансијског лизинга

Супервизија информационих система финансијских институција

Заштита корисника финансијских услуга

Издавање (емисије) новца и управљање токовима готовине

Рачуноводство

Принудна наплата

Статистика

Спречавање прања новца и финансирања тероризма

Дигитална имовина

Закони

Нацрти