Процена ризика од прања новца и Процена ризика од финансирања тероризма из 2018. године

Дана 31. маја 2018. године, Влада Републике Србије усвојила је документ Проценa ризика од прања новца и проценa ризика од финансирања тероризма, којим су процењене претње и рањивост од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу. Овај документ је резултат сарадње надлежних органа Републике Србије и представника приватног сектора (финансијског и нефинансијског) и рађен је по методологији Светске банке. Народна банка Србије учествовала је у процени рањивости дела финансијског сектора Републике Србије који надзире, и то банкарског сектора, сектора осигурања, давалаца финансијског лизинга, добровољних пензијских фондова, платних институција и институција електронског новца.

Циљ процене ризика јесте да се утврде области и поступања у систему једне државе које носе потенцијално виши односно нижи ризик од прања новца и финансирања тероризма, како би држава могла адекватно да одговори на утврђене ризике, низом мера и активности и да, у складу с процењеним ризицима, донесе адекватне одлуке о алокацији ресурса, с намером да се више напора и ресурса уложи у високоризичне области. Идентификовање, процена и разумевање ризика од прања новца и финансирања тероризма представљају суштински важан део примене и развоја система за спречавање прања новца и финансирања тероризма у држави.

Приликом процене секторске рањивости разматрани су, између осталог, свеобухватност правног оквира, ефикасност надзорних активности, расположивост и примена управних и казнених мера, уређеност система у погледу издавања дозвола за рад (лиценцирања) и других супервизорских сагласности и одобрења, интегритет и ниво знања запослених у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма, ефикасност функције усклађености пословања, ефикасност праћења и пријављивања сумњивих активности и други фактори рањивости.

На основу налаза процене ризика, Влада Републике Србије је усвојила Акциони план за спровођење препорука из Процене ризика од прања новца и процене ризика од финансирања тероризма, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 55/2018 од 16. јула 2018. године.

Народна банка Србије овим путем указује и на одредбе Одлуке о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике које надзире Народна банка Србије („Службени гласник РС”, бр. 13/2018, 103/2018, 57/2019 и 137/2020), на основу којих су обвезници Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 113/2017, 91/2019 и 153/2020) дужни да анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма израде и ажурирају у складу с тим законом, овим смерницама и проценом ризика од прања новца и финансирања тероризма израђеном на националном нивоу.

У сарадњи више надзорних органа, ради једнообразне примене Закона од стране обвезника његове примене, донете су:

Такође, развијен је претраживач којим је омогућена претрага лица која се налазе на листи лица према којима се примењују санкције Уједињених нација, чијим коришћењем је свим заинтересованим физичким и правним лицима омогућено да брзо и једноставно провере да ли имају контакте односно пословну сарадњу с поменутом категоријом лица, како би благовремено применили мере и радње прописане Законом о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење („Службени гласник РС”, бр. 41/2018).