Трајни престанак обављања мењачких послова на мењачком месту

Уз захтев за трајни престанак обављања мењачких послова на мењачком месту, доставља се следећа документација:

  1. обавештење о трајном престанку обављања мењачких послова које је доставио банци/банкама;
  2. збирни дневник благајне – ефектива и збирни дневник благајне – динари за последњи радни дан мењачког места;
  3. доказ о продаји ефективе и уплати готовине на свој текући рачун код банке/доказ о преносу на мењачко место које наставља са радом;
  4. овлашћење за мењачко место на коме трајно престаје да ради (оригинал);
  5. доказ о уплаћеној накнади за решавање по захтеву за издавање решења о трајном престанку обављања мењачких послова на мењачком месту, на захтев овлашћеног мењача у износу од 840 динара у складу са Одлуком о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге тарифни број 2. тачка 29. Јединствене тарифе, на рачун Народне банке Србије – Сектора за девизне послове и кредитне односе с иностранством бр. 980-737-56, с позивом на број 9-020029-МБР;
  6. доказ о уплати Републичке административне таксе из тарифног броја 1. и 9. Одељак А Тарифе републичких административних такси Закона о републичким административним таксама у износу од 1.040 динара, број рачуна 840-742221843-57, модел 97, с позивом на број који се може пронаћи на линку (Потребно је да у табели „СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР“ који се отвара притиском на горњи линк, привредни субјект у колони 2. пронађе општину/град у којој има седиште и да из колоне 4. унесе припадајућу шифру са контролним бројем у поље „позив на број“).

Образац: