Стицање цертификата за обављање мењачких послова

Лице заинтересовано за стицање цертификата за обављање мењачких послова Народној банци Србије подноси Захтев за обуку и стицање цертификата за обављање мењачких послова.

Кандидат који се пријављује за обуку за обављање мењачких послова дужан је да уз захтев приложи:

  1. фото-копију личне карте или очитану личну карту с чипом;   
  2. oверену фото-копију доказа о најмање средњој стручној спреми;
  3. потврду да није правоснажно осуђиван за кривична дела против привреде, имовине, живота и тела, јавног реда и мира, службене дужности и правног саобраћаја, за кривична дела прања новца и финансирања тероризма и/или за друго кривично дело (Уверење/Потврда Министарства унутрашњих послова да то лице није правноснажно осуђивано за поменута кривична дела) и привредни преступ који то лице чине неподобним у вези са обављањем мењачких послова (Уверење/Потврда Привредног суда према месту пребивалишта тог лица да није правноснажно осуђивано за привредни преступ);
  4. доказ о уплаћеној накнади за похађање обуке и издавање цертификата за обављање мењачких послова у износу од 10.720 динара у складу са Одлуком о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге тарифни број 2. тарифни став 25. те одлуке, на рачун Народне банке Србије – Сектора за девизне послове и кредитне односе са иностранством бр. 980-737-56, с позивом на број 9-020025-МБР/ЈМБГ;
  5. доказ о уплати Републичке административне таксе из  тарифног броја 1. и 9. Одељак А Тарифе републичких административних такси Закона о републичким административним таксама у износу од 870 динара , број рачуна 840-742221843-57, модел 97.

Народна банка Србије препоручује да физичко лице уплати накнаде за похађање обуке и за издавање цертификата (из тачке 4) истога дана када Народној банци Србије подноси захтев за обуку и стицање цертификата за обављање мењачких послова с прописаном документацијом.

Народна банка Србије организује и спроводи обуку за обављање мењачких послова, проверава знање стечено на обуци за обављање мењачких послова и издаје цертификате за обављање мењачких послова.
Јединствени програм обуке за обављање мењачких послова обухвата прописе који регулишу ближе услове и начин обављања мењачких послова и прописе којима су уређени услови и начин вршења контроле мењачких послова.

Обука је једнодневна и организује се по правилу једном месечно, првог четвртка у месецу, у просторијама Народне банке Србије у Београду. Обуку може похађати највише 200 кандидата у једном месецу.

Кандидату који је положио тест цертификат се издаје у року од 30 дана од дана објављивања резултата теста.

Кандидат који из оправданих разлога (болест и сл.) није приступио похађању обуке може Народној банци Србије поднети писмену молбу са образложењем да му се уплаћена накнада призна за следећи рок, уз достављање одговарајућих доказа, и то најкасније у року од три дана од дана одређеног за спровођење обуке.

Кандидат који није положио испит може поднети још један захтев за похађање обуке ради стицања цертификата, без поновне уплате накнаде, и то у року од 180 дана од дана објављивања резултата испита.

Информације у вези са обављањем мењачких послова, као и у вези са издавањем и одузимањем овлашћења за обављање мењачких послова, стицањем цертификата за обављање мењачких послова – могу се добити у Народној банци Србије, Сектор за девизне послове и кредитне односе са иностранством, Одељење за контролу девизног пословања и контролу мењачких послова – Одсек за контролу мењачких послова у Београду и Групи за контролу мењачких послова Нови Сад, Ниш и Крагујевац.

Обрасци:

Презентација обуке за стицање цертификата за обављање мењачких послова

Списак кандидата за проверу знања за стицање цертификата за обављање мењачких послова

Списак кандидата који су полагали проверу знања за стицање цертификата за обављање мењачких послова

  • јануар 2021.