Стицање цертификата за обављање мењачких послова

Лице заинтересовано за стицање цертификата за обављање мењачких послова Народној банци Србије подноси Захтев за обуку и стицање цертификата за обављање мењачких послова.

Кандидат који се пријављује за обуку за обављање мењачких послова дужан је да уз захтев приложи:

  1. фото-копију личне карте или очитану личну карту с чипом;   
  2. oверену фото-копију доказа о најмање средњој стручној спреми;
  3. потврду да није правоснажно осуђиван за кривична дела против привреде, имовине, живота и тела, јавног реда и мира, службене дужности и правног саобраћаја, за кривична дела прања новца и финансирања тероризма и/или за друго кривично дело (Уверење/Потврда Министарства унутрашњих послова да то лице није правноснажно осуђивано за поменута кривична дела) и привредни преступ који то лице чине неподобним у вези са обављањем мењачких послова (Уверење/Потврда Привредног суда према месту пребивалишта тог лица да није правноснажно осуђивано за привредни преступ);
  4. доказ о уплаћеној накнади за похађање обуке и издавање цертификата за обављање мењачких послова у износу од 10.720 динара у складу са Одлуком о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге тарифни број 2. тарифни став 25. те одлуке, на рачун Народне банке Србије – Сектора за девизне послове и кредитне односе са иностранством бр. 980-737-56, с позивом на број 9-020025-МБР/ЈМБГ;
  5. доказ о уплати Републичке административне таксе из  тарифног броја 1. и 9. Одељак А Тарифе републичких административних такси Закона о републичким административним таксама у износу од 1.040 динара , број рачуна 840-742221843-57, модел 97, с позивом на број који се може пронаћи на линку (Потребно је да у табели „СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР“ који се отвара притиском на горњи линк, кандидат у колони 2. пронађе општину/град у којој има пребивалиште и да из колоне 4. унесе припадајућу шифру са контролним бројем у поље „позив на број“).

Народна банка Србије препоручује да физичко лице уплати накнаде за похађање обуке и за издавање цертификата (из тачке 4) истога дана када Народној банци Србије подноси захтев за обуку и стицање цертификата за обављање мењачких послова с прописаном документацијом.

Народна банка Србије организује и спроводи обуку за обављање мењачких послова, проверава знање стечено на обуци за обављање мењачких послова и издаје цертификате за обављање мењачких послова.

Јединствени програм обуке за обављање мењачких послова обухвата прописе који регулишу ближе услове и начин обављања мењачких послова и прописе којима су уређени услови и начин вршења контроле мењачких послова.

Обука је једнодневна и организује се по правилу једном месечно, првог четвртка у месецу, у просторијама Народне банке Србије у Београду. Обуку може похађати највише 200 кандидата у једном месецу.

Кандидату који је положио тест цертификат се издаје у року од 30 дана од дана објављивања резултата теста.

Кандидат који из оправданих разлога (болест и сл.) није приступио похађању обуке може Народној банци Србије поднети писмену молбу са образложењем да му се уплаћена накнада призна за следећи рок, уз достављање одговарајућих доказа, и то најкасније у року од три дана од дана одређеног за спровођење обуке.

Кандидат који није положио испит може поднети још један захтев за похађање обуке ради стицања цертификата, без поновне уплате накнаде, и то у року од 180 дана од дана објављивања резултата испита.

Информације у вези са обављањем мењачких послова, као и у вези са издавањем и одузимањем овлашћења за обављање мењачких послова, стицањем цертификата за обављање мењачких послова – могу се добити у Народној банци Србије, Сектор за девизне послове и кредитне односе са иностранством, Одељење за контролу девизног пословања и контролу мењачких послова – Одсек за контролу мењачких послова у Београду и Групи за контролу мењачких послова Нови Сад, Ниш и Крагујевац.

Обрасци:

Списак кандидата за обуку и проверу знања за стицање цертификата за обављање мењачких послова

Списак кандидата који су полагали проверу знања за стицање цертификата за обављање мењачких послова