Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (NPAA)

Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) 29. априла 2008, Република Србија (РС) је ступила у уговорни однос са ЕУ и стекла статус придружене државе. Формализацијом односа са ЕУ, РС се, у складу са чланом 72. ССП-а, обавезала на постепено усклађивање законодавства с правним тековинама ЕУ, као и на његову доследну примену.

Ради лакше припреме државе, а нарочито администрације за нове изазове и обавезе, као и за испуњење захтева који су проистицали из ССП-а, било је неопходно припремити програм сличан Националном програму за усвајање правних тековина, који имају све државе кандидати за чланство у ЕУ. Наведени документ би дефинисао развојне и стратешке циљеве, као и мере потребне за њихову реализацију.

У том циљу Влада РС усвојила је 9. октобра 2008. Национални програм за интеграцију РС у ЕУ (НПИ), који је представљао први свеобухватан документ на основу кога су се од 2008. до 2012. планирале све законодавне, институционалне и административне мере у процесу европских интеграција, а успостављен је и први координациони механизам РС за праћење његовог спровођења.

По добијању статуса кандидата за чланство у ЕУ, а у очекивању отварања приступних преговора, Влада РС је 28. фебруара 2013. усвојила нови вишегодишњи програм усклађивања домаћег законодавства с правним тековинама ЕУ под називом Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ (National Programme for the Adoption of the Acquis – NPAA), који је заменио дотадашњи НПИ.

Након отпочињања преговора о чланству и ступањем на снагу ССП-а, Влада РС је 31. јула 2014. усвојила прву ревизију НПАА. Друга ревизија овог програма усвојена је 17. новембра 2016, у фази пријема извештаја са скрининга, израде акционих планова за испуњење мерила за отварање преговора у појединим поглављима, као и припреме преговарачких позиција. Трећа ревизија НПАА усвојена је 1. марта 2018, у околностима интензивних припрема докумената из процеса преговора, отварања и привременог затварања одређеног броја преговарачких поглавља. Као рок за усклађивање домаћег правног оквира с правним оквиром ЕУ одређен је крај 2021. године.

Све обавезе из своје надлежности које су до сада биле планиране овим документом НБС је испунила доношењем значајних закона и подзаконских аката.

Осим планова за усклађивање домаћег правног оквира с прописима ЕУ, НПАА садржи и планиране мере за успостављање или јачање институционалне структуре и административних капацитета релевантних за преношење, спровођење и примену правних тековина ЕУ.  На нивоу преговарачких група којима руководи, за које је другонадлежна институција или у чијем раду учествује као члан, НБС континуирано спроводи активности ради даљег унапређења својих административних капацитета, уз подршку пројеката финансираних из IPA фондова, као и учешћем запослених на стручним семинарима и радионицама у земљи и иностранству.