Сарадња са Европском унијом

Прикључење Европској унији (ЕУ), као најважнијој европској интеграцији с јединственим тржиштем робе, капитала, услуга и људи, представља стратешки приоритет Републике Србије (РС), a поуздана и ефикасна централна банка снажна је подршка РС у остваривању овог приоритета.

Од почетка процеса европских интеграција РС Народна банка Србије (НБС) је активан учесник у свим његовим фазама, а усклађивање правног и институционалног оквира с критеријумима и стандардима ЕУ један је од приоритета НБС. 

Процес стабилизације и придруживања РС ЕУ


Први корак на путу европских интеграција РС било је укључивање у Процес стабилизације и придруживања и отварање перспективе чланства у ЕУ.

Процес стабилизације и придруживања наше земље формално је започео 2000, а Споразум о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава чланица, с једне стране, и РС, с друге странеступио је на снагу 1. септембра 2013. године.

Међу најважнијим циљевима придруживања је постепено успостављање зоне слободне трговине између РС и ЕУ, као и усклађивање домаћих прописа с правним тековинама ЕУ (acquis).

Ради праћења примене ССП-а, НБС учествује у раду тела надлежних за његово спровођење, и то:

 • Пододбора за унутрашње тржиште и заштиту конкуренције, и
 • Пододбора за економска и финансијска питања и статистику.
Опширније

Процес приступања РС ЕУ


Након ступања на снагу ССП-а, РС је започела и преговоре о приступању ЕУ.

Процес је формално почео одржавањем прве Међувладине конференције о приступању 21. јануара 2014. године. Преговори се воде у оквиру међувладине конференције између РС, с једне, и држава чланица ЕУ, с друге стране, уз координацију Европске комисије. Током до сада одржаних једанаест међувладиних конференција о приступању, РС је отворила осамнаест, а привремено затворила два поглавља.

С обзиром на значај и улогу централне банке у преговарачком процесу, учешће представника НБС предвиђено је у свим телима координационe структурe РС за процес приступања ЕУ, и то у:

 • Координационом телу, које разматра најважнија питања у процесу преговора (учешће гувернера НБС),
 • Савету Координационог тела,
 • преговарачким групама,
 • као и у Преговарачком тиму РС.

Највећи део активности током преговора спроводи се у оквиру 35 преговарачких група. Као једна од централних банака којa je најактивнијe укљученa у наведени процес, НБС учествује у раду 11 преговарачких група, које покривају следеће области правних тековина ЕУ:

 • Слободно кретање радника (ПГ 2),
 • Пословно настањивање и слобода пружања услуга (ПГ 3),
 • Слободно кретање капитала (ПГ 4),
 • Право привредних друштава (ПГ 6),
 • Политика конкуренције (ПГ 8),
 • Финансијске услуге (ПГ 9),
 • Економска и монетарна политика (ПГ 17),
 • Статистика (ПГ 18),
 • Заштита потрошача и заштита здравља (ПГ 28),
 • Финансијски надзор (ПГ 32), и
 • Финансијска и буџетска питања (ПГ 33).

По потреби, НБС је укључена и у рад других преговарачких група (ПГ 23 – Правосуђе и основна права и ПГ 24 – Правда, слобода и безбедност).

За преговоре у области Финансијске услуге и Економска и монетарна политика, НБС је председавајућа институција, док је за преговоре у области Слободно кретање капитала другонадлежна. Сва наведена преговарачка поглавља су отворена за преговоре.

Поред водеће улоге у преговорима за наведена поглавља, НБС има важну улогу и у раду других преговарачких група, посебно у ПГ 18 - Статистика, ПГ 28 - Заштита потрошача и заштита здравља (област Заштита корисника финансијских услуга) и ПГ 32 - Финансијски надзор (област Заштита евра од фалсификовања).

Опширније