Тендери – Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Назив тендера
Tender Name
Документација
Documentation
Рок за достављање понуда/пријава
Deadline for Bid/Application Submission

Набавка број Р 106/2024 - Резервни делови за потребе одржавања машина GTS

Позив
Прилог 1 - Подаци релевантни за подношење понуде
Прилог 2 - Техничка спецификација
Прилог 3 - Образац понуде
Прилог 4 - Упутство за шифровање
24. април 2024. године
до 11,00 часова