17.01.2008.

Избор чланова извршног одбора друштва за управљање

Одредбом члана 15. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, бр. 85/05) уређени су органи друштва за управљање као и услови за избор лица у те органе. Ставом 1. овог члана упућено је на сходну примену одредби закона којим се уређују привредна друштва на органе друштва за управљање, под условом да Законом није друкчије одређено, док су ставовима 2. до 4. прописани услови које лице мора да испуњава да би било изабрано у ове органе. Из става 1. следи да се на структуру органа друштва за управљање примењују одредбе Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 125/04, у даљем тексту: ЗПД), јер Законом није ништа другачије одређено што се тиче структуре ових органа, већ су само посебно прописани услови за избор лица у ове органе. Ставови 2. до 4. члана 15. не одређују структуру органа друштва за управљање, јер се њима прописују услови за избор у органе, а не врста и надлежност органа. Сама формулација којом су прописани услови где се каже да „директор и члан управе“ морају да испуњавају одређене услове, представља једно опште одређење функција за које се траже посебни услови, без намере да се тиме промени структура и надлежност органа друштва за управљање које прописује ЗПД, одредбама које се односе на затворено акционарско друштво.

У складу са чланом 307. став 1. ЗПД затворено акционарско друштво има директора или управни одбор. Одредбом члана 322. став 2. истог закона прописано је да затворено акционарско друштво може имати извршни одбор. Закључује се да су органи затвореног акционарског друштва, а тиме и друштва за управљање (видети члан 4. став 1. Закона): алтернативно управни одбор или директор и факултативно извршни одбор.

Рацио (ratio legis) прописивања услова, се огледа у постављању квалификованих услова за лица која у пословању друштва за управљање преузимају значајну одговорност. Ови услови се односе како на стручност, тако и на пословну репутацију и могуће раније поступање у супротности са прописима. Неспорно је да се ови услови односе на директора друштва за управљање због обима његове одговорности (видети члан 307. став 4. и члан 313. ЗПД), затим чланове управног одбора због обима одговорности овог колективног органа (видети члан 313. ЗПД), али и на чланове извршног одбора из разлога што је у надлежности овог органа спровођење одлука управног одбора (видети члан 322. став 6. ЗПД) које се у пракси своди на активност непосредног руковођења свим пословима друштва. Та активност по својој природи захтева испуњеност свих горенаведених услова. Посебно је значајно да генерални директор друштва за управљање који је председник извршног одбора и који по закону заступа друштво (видети члан 323. ЗПД), што се огледа у могућности закључивања свих правних послова у име друштва, мора да испуњава напреднаведене услове јер ниједна друга функција у друштву за управљање нема тако широка овлашћења.

С обзиром на све напред изнето, потребно је да сви чланови извршног одбора друштва за управљање добију сагласност Народне банке Србије на избор за чланове извршног одбора у смислу члана 16. став 1. Закона.

Такође, истичемо да је чланом 73. став 1. тачка 3. Закона прописано кажњавање друштва за управљање за привредни преступ ако за директора или члана управе предложи лица која не испуњавају услове из члана 15. Закона.

Сектор за надзор над делатношћу добровољних пензијских фондова