10.01.2008.

Циркулари упућени друштвима за управљање: Исплате средстава у случају смрти члана фонда

У вези примене члана 62. став 5. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, бр. 85/2005), сматрамо да је из разлога правне сигурности потребно, у случају смрти члана фонда, одложити исплату средстава лицу које је члан претходно одредио све до правоснажног окончања оставинског поступка. На овај начин било би омогућено суду да у оставинском поступку правно квалификује овај вид располагања за случај смрти.

Такође, уколико је физичко лице члан добровољног пензијског фонда на основу више правних основа (уговора о чланству и уговора о пензијском плану), сваки од ових основа је самосталан. У складу с тим, изјава учињена поводом једног уговора о чланству не може произвести правно дејство на права и обавезе из другог уговора о чланству. Међутим, ако је физичко лице изјаву дало у погледу више уговора о чланству, она производи правно дејство на права и обавезе из свих уговора у погледу којих је дата. На основу достављених података у конкретном случају можемо закључити да је наведено лице имало два индивидуална рачуна, по два различита основа и да постоји изјава којом је то лице одредило коме припадају његова средства у случају смрти. Потребно је само утврдити да ли је то лице изјаву дало у погледу свих средстава које поседује у пензијском фонду или само у погледу средстава на једном од индивидуалних рачуна. У складу с тим, неопходно је да се лице приликом давања изјаве упозори да прецизно одреди у погледу којих средстава у добовољном пензијском фонду изјаву даје.

Сектор за надзор над делатношћу добровољних пензијских фондова