28.03.2020.

Танјуг – у вези с препорукама Народне банке Србије друштвима за осигурање у ванредним околностима узрокованим пандемијом вируса корона

Питања: Да ли су осигуравајућим кућама препоручене неке од мера у новонасталним околностима, односно да клијентима, нарочито старијим, омогуће померање, односно да касније уплаћују своје обавезе по основу полиса? У Удружењу осигуравача препоручили су да се осигуравајуће куће реорганизују и пређу на онлајн комуникацију с корисницима. Да ли су и уважиле ту препоруку?
 
Одговор: У условима потенцијалних ризика узрокованих ванредном здравственом ситуацијом у земљи, а имајући у виду неопходност заштите и олакшавања позиције, пре свега грађана, у ванредним околностима, те рачунајући на свест о неопходности одговорног понашања свих тржишних учесника у овим осетљивим тренуцима – Народна банка Србије, као супервизор у делатности осигурања, упутила jе препоруку свим друштвима за осигурање која послују на територији Републике Србије у вези с плаћањем премије осигурања.
 
Народна банка Србије препоручила је друштвима за осигурање да омогуће уговарачима осигурања одложено плаћање доспелих премија осигурања на основу уговора о осигурању којима је предвиђено периодично плаћање премије. Народна банка Србије позвала је сва друштва за осигурање да, процењујући своје финансијско стање, а у складу с прописима, омогуће уговарачима осигурања да за време трајања ванредног стања услед епидемиолошке ситуације одложе плаћање доспелих премија осигурања по закљученим уговорима о осигурању, без утицаја на њихова права из тих уговора. Ова препорука нарочито се односи на уговараче осигурања у старијој животној доби којима је упућена забрана кретања током целог дана, као и на оне уговараче осигурања који су остали без редовних прихода или су им редовна примања знатно смањена, тако да више нису у могућности да за време трајања ванредног стања измире своје обавезе по основу уговора о осигурању. С тим у вези, уговарачима осигурања препоручује се да ступе у контакт са својим друштвом за осигурање како би размотрили могућност одлагања плаћања доспелих премија осигурања.
 
У случају одлагања њиховог плаћања, премије доспеле у периоду ванредног стања биле би накнадно измирене од стране уговарача осигурања, без обрачуна камате, уз одговарајуће распоређивање дуга за премије осигурања по истеку тог периода. Напомињемо да се наведеним не продужава важење осигурања, већ се само и искључиво одлаже плаћање доспеле рате премије осигурања.
 
Грађани који немају потребу да им се плаћање доспеле премије осигурања одложи, слободни су да своје обавезе измире у роковима предвиђеним уговором о осигурању, при чему их подсећамо да у интересу свог здравља, а по препорукама надлежних институција, што више користе електронске канале комуникације и савремене технологије. У том смислу, препоручује се да се у што већој мери избегавају одласци у просторије финансијских институција и да се користе доступни електронски канали комуникације, а када је реч о плаћањима – безготовинска плаћања (инстант плаћања коришћењем апликација за мобилно банкарство или платне картице).
 
Поред тога, у вези са епидемиолошком ситуацијом, Народна банка Србије упутила је допис свим друштвима за осигурање и реосигурање која послују на територији Републике Србије и указала им на критичан значај њиховог превентивног и проактивног деловања у датим околностима. Од ових друштава очекује да посебну пажњу обрате на сагледавање планова пословања у случају настанка непредвиђених догађаја, као и на сагледавање могућности флексибилније организације пословних активности, укључујући и онлајн комуникацију с корисницима.
 
Одговорно, благовремено и опрезно поступање у околностима у ванредном стању у интересу је и субјеката надзора и Народне банке Србије, али и свих грађана Републике Србије.

Кабинет гувернера