11.04.2017.

Завршена прва фаза имплементације Солвентности 2 у Републици Србији

Стратегијом за имплементацију Солвентности 2 у Републици Србији, коју је 7. јула 2016. године усвојио Извршни одбор Народне банке Србије, предвиђена је фазна имплементација Солвентности 2 у домаћем сектору осигурања. Народна банка Србије је пре рока завршила прву фазу предвиђену Стратегијом, којом је извршена: 

  • детаљна геп анализа регулативе,
  • анализа могућности искључења примене директиве Солвентност 2 на мала друштва, и 
  • анализа спремности и капацитета друштава за имплементацију Солвентности 2.

Детаљном геп анализом утврђено је да је извршено потпуно усклађивање с петином и делимично усклађивање с десетином одредаба Директиве Солвентност 2. Утврђено је да је највећи ниво усклађености постигнут у оквиру квалитативних захтева другог стуба. Први стуб Солвентности 2 није имплементиран, те је потребно извршити усклађивање с новим квантитативним захтевима, који, пре свега обухватају правила за обрачун техничких резерви за утврђивање солвентности, као и обрачун адекватности капитала. Анализом је утврђено да ће усклађивање са захтевима трећег стуба, који се односе на извештавање супервизора и објављивање унапред утврђених информација од стране друштава, бити значајније у фази имплементације него при самом усклађивању регулативе. Потребно је успоставити оквир супервизије групе у складу с новим правилима и ускладити захтеве који се односе на престанак рада друштва у оквиру Европске уније.

Чланом 4. Директиве предвиђено је искључење захтева Солвентности 2 на тзв. мала друштва која задовољавају прописане услове, а која могу да послују унутар једне земље и чија дозвола за рад се не третира као „европски пасош”. Анализом је установљено да би сва друштва у Србији била обухваћена захтевима Солвентности 2 и да, према расположивим информацијама, у режиму малих друштава не би било ниједно постојеће друштво.

Анализа спремности и капацитета друштава за имплементацију Солвентности 2 обухватила је анализу досадашње имплементације другог стуба и анализу свеобухватне спремности друштава за имплементацију Солвентности 2. Анализа имплементације другог стуба сагледана је кроз успостављање кључних функција и квалитета сопствене процене ризика и солвентности друштава (ORSA), при чему је утврђено да у овом сегменту постоји адекватан ниво спремности и капацитета за имплементацију Солвентности 2. Анализом свеобухватне спремности друштава за имплементацију Солвентности 2 утврђено је да је сектор осигурања у Србији значајан акценат ставио на имплементацију Солвентности 2, да је управа друштава, по правилу, укључена у њену имплементацију и да већина друштава сматра да ће Солвентност 2 имати позитиван ефекат на њихово пословање. У друштвима сматрају да запослени немају довољно знања о Солвентности 2 и да постоји велика потреба за унапређењем капацитета, уз очекивану подршку матичних компанија из Европске уније и Народне банке Србије. Одређен број друштава, као део група из Европске уније, већ има одређена искуства у примени Солвентности 2, при чему друштва истичу комплексност првог стуба који се односи на квантитативне захтеве.

На основу спроведених анализа утврђено је да у Србији постоје квалитетни предуслови за имплементацију Солвентности 2, а значајан тест спремности домаћег сектора осигурања за имплементацију Солвентности 2 биће спровођење квантитативне студије утицаја предвиђене за другу фазу Стратегије, која се тренутно припрема у Народној банци Србије.

Кабинет гувернера