Монетарна и финансијска стабилност током протеклих дванаест година

jub_mon

Током претходних дванаест година Србија је прешла пут од земље коју су одликовале монетарна и финансијска нестабилност и неизвесност, до земље која има инфлацију упоредиву с развијеним земљама, стабилну валуту, рекордан ниво девизних резерви и стабилан финансијски систем.

Наслеђена висока инфлација крајем 2012. за годину дана снижена је на 2,2%.

Адекватном монетарном политиком инфлацију смо за годину дана снизили за 10 п.п. – с нивоа од 12,2% крајем 2012. године на 2,2% крајем 2013. године.

Инфлација је у континуитету задржана на ниском нивоу, што је омогућило дуг период ниских трошкова задуживања привреде и грађана. Инфлација je чувана на ниском нивоу – од краја 2013. до краја 2021. године (око осам година), када долази до ескалације глобалних инфлаторних притисака. Постигнута и очувана ценовна стабилност омогућила је вишегодишњи период ниских каматних стопа на кредите у динарима (смањењем референтне каматне стопе са затечених 11,75% током 2012. на 1% крајем 2020. године), што се одразило на смањивање трошкова задуживања привреде и грађана.

Сопствени приступ вођењу монетарне политике

Од децембра 2012. године Народна банка Србије своје основне операције на отвореном тржишту, реверзне репо операције (репо продаје благајничких записа), којима повлачи вишкове динарске ликвидности на недељном нивоу, спроводи по систему вишеструких варијабилних стопа. Такав систем је омогућио Народној банци Србије да током дванаест година има већу флексибилност и ефикасност у спровођењу монетарне политике.

Инфлаторни притисци су стављени под контролу. Као последица деловања вишеструких криза на глобалном нивоу, инфлација у Србији је последњих година, након пандемије и више међународних конфликата, увезена и њена другачија природа захтевала је и другачије реаговање и Владе и Народне банке Србије – у континуитету, али постепено. Чинили смо све да заштитимо стандард становништва, али и да не угрозимо привредни раст. Захваљујући томе, инфлација је од априла 2023. на стабилној опадајућој путањи и сада је више него троструко мања у односу на врхунац из марта 2023. године, као што смо све време и пројектовали. Њен повратак у границе циља од 3 ± 1,5% остварен је у мају 2024. године (4,5%) и приближавање централној вредности циља од 3% очекује се током 2025. године.


* У тренутку израде брошуре коришћени су последњи расположиви подаци.