Нова регулаторна решења и допринос Народне банке Србије кредибилитету Србије у међународној заједници

jub_reg

Значајно је унапређена новоуведена функција заштите корисника финансијских услуга. Предузели смо велики број активности у оквиру нове функције заштите корисника финансијских услуга, што је довело до значајних, директних позитивних материјалних ефеката по кориснике.

 • Унапређен је процес предуговорног информисања клијената о финансијским услугама с циљем њихове заштите од ризика по основу раста каматних стопа и девизног курса.
 • На основу одлуке Народне банке Србије из 2015. године, банке су корисницима вратиле око 6 милијарди динара по основу камате коју су наплатиле једностраним променама каматне стопе.
 • На основу мишљења Народне банке Србије, банке од 2020/2021. године приликом превремене отплате кредита корисницима враћају (умањују дуг за отплату) око 5 милиона евра годишње.
 • Активно смо пратили поступање банака на тржишту, па смо због непоштене праксе, односно због поступања супротно прописима, неким банкама забранили да наплаћују одређену накнаду, чиме смо њиховим корисницима уштедели око 1,8 милиона евра годишње.
 • Одређене супервизорске мере омогућиле су у последње три године отпис дуга према корисницима у износу од 2,95 милијарди динара.
 • У последње четири године директан позитиван ефекат за кориснике чије су притужбе биле основане износи око 108 милиона динара, док директан материјални ефекат за кориснике од контролних поступака износи 247,4 милиона динара.

Уведена су нова регулаторна решења којима је унапређен финансијски и платни систем.

Промењен је оквир за реструктурирање банака који обезбеђује континуитет критичних функција банке, уз потпуну заштиту депонената и најмањи трошак за државу, што се показало и практично на делу у случају Сбербанке (измене и допуне Закона о банкама из 2015. године).

У сарадњи с другим надлежним органима унапређен је правни оквир којим се уређује спречавање прања новца.

Значајне уштеде и у области примене девизних курсева.

 • Унапређене су сигурност и заштита грађана Републике Србије на мењачком тржишту и обезбеђено је сигурно и несметано обављање мењачког пословања и у условима пандемије.
 • Решено је и дугогодишње питање наплате туристичких аранжмана по продајним курсевима банака за девизе или ефективни страни новац. Од краја јула 2019. године, приликом истицања цене и наплаћивања туристичких аранжмана у иностранству, примењује се званични средњи курс динара.
 • Ограничен је најнижи куповни курс односно највиши продајни курс који овлашћени мењачи и јавни поштански оператор могу примењивати приликом откупа односно продаје ефективног страног новца – евра, и то на ± 1,25% у односу на званични средњи курс динара према евру који важи на тај дан, а мењачка провизија је ограничена на 1%.

Народна банка Србије значајно доприноси кредибилитету Србије у међународној заједници.

 • У својим извештајима Међународни монетарни фонд оцењује да је Србија током последње деценије, упркос спољним шоковима, постигла импресивне економске резултате који одражавају њену снажну економску политику.
 • Заједничка оцена свих инвеститора јесте да су макроекономски фундаменти Србије одлични и да Србија одавно заслужује инвестициони ранг кредитног рејтинга. Србија је земља која је много постигла у претходним годинама и која је доказала да зна како да одржи стабилност и остане на путањи раста у свим условима захваљујући кредибилним политикама.
 • У оквиру процеса европских интеграција имамо значајно учешће у раду осам преговарачких група, при чему водимо процес у најважнијим економским областима – Финансијске услуге и Економска и монетарна политика, где смо првонадлежна институција, а у области Слободног кретања капитала смо другонадлежна институција. Сва три поглавља су отворена.
 • Крајем 2023. с Народном банком Кине потписан је Меморандум о разумевању o успостављању клириншког аранжмана и одређивању клириншке банке у Србији за кинеске јуане.
 • С Народном банком Кине 2016. године закључен је билатерални валутни своп аранжман којим је омогућена размена националних валута Србије и Кине, путем појединачних своп трансакција између две централне банке.

* У тренутку израде брошуре коришћени су последњи расположиви подаци.