Платне институције и институције електронског новца

Извршни одбор Народне банке Србије је, на седници одржаној 28. септембра 2015. године, донео одлуку да привредним друштвима TENFORE д.o.о. Београд и EKI TRANSFERS д.o.о. Београд да дозволе за пружање платних услуга. Решења којима се даје дозвола тим привредним друштвима производе правно дејство од 1. октобра 2015. године, од када почиње и примена Закона о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 139/2014). У питању су услуге извршења новчане дознаке из члана 4. став 1. тачка 6) Закона. По добијању дозволе за пружање платних услуга наведени субјекти биће у могућности да се, у поступку прописаном Законом, региструју као платна институција подношењем регистрационе пријаве Агенцији за привредне регистре.

Почетак примене Закона (и подзаконских аката донетих на основу Закона) финализација је бројних активности Народне банке Србије на пољу успостављања свеобухватног регулаторног оквира у области пружања платних услуга и издавања електронског новца. Поред развоја самих платних услуга и успостављања правила за њихово пружање, Закон ствара правни основ за оснивање и пословање платних институција и институција електронског новца, као нове врсте пружалаца платних услуга. Тим правним оквиром уређене су све врсте платних услуга, укључујући и оне најсавременије. Врло важан сегмент регулаторног оквира на коме је Народна банка Србије посебно инсистирала јесте и информисање корисника платних услуга – детаљно су дефинисане информације које корисник платних услуга мора да добије од пружаоца платних услуга. Поред тога, у случају спора, корисник је посебно заштићен у складу са одредбама овог закона и Закона о заштити корисника финансијских услуга. Законом је предвиђено да Народна банка Србије врши надзор над свим пружаоцима платних услуга и издаваоцима електронског новца, у делу њиховог пословања које се односи на пружање платних услуга и/или издавање електронског новца.